โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร (อังกฤษ: Sumsaopittayakarn School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัด อุดรธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภออันดับ 2 รองจากโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) และตอนปลาย (ม.4-6) แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายมีทั้งหมด 2 แผนการเรียน ได้แก่ แผน 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และแผน 2 แผนการเรียนทั่วไป รวมทั้งเปิดสอนภาษาจีนในระดับชั้น ม.1 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตั้งอยู่บนถนน เพ็ญ - หนองหาน ห่างจากอำเภอเพ็ญ ประมาณ 15 กิโลเมตร บ้านสุมเส้า ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่นิยมเรียกชื่อสั้นๆ ว่า “สุมเส้าพิทย์”

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
ข้อมูล
สี██ เขียว
██ เหลือง
██ แดง

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร ก่อตั้งเมื่อ ปีการศึกษา 2535 เปิดทำการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2534 โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 70 คน โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมได้แต่งตั้งนายเฉลียว พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมเป็นผู้ประสานงานคนแรก ได้รับการสนับสนุนจากครู อาจารย์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ทำการเดินสอนจำนวน 20 คน โดยใช้ศาลาประชาคมของหมู่บ้านสุมเส้าเป็นสถานที่เรียน ต่อมาในภาคเรียนที่ 2 เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2535 ได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันคือ ที่สามแยกสุมเส้า-อำเภอบ้านดุง และเส้นทาง อำเภอเพ็ญ - หนองหาน ก.ม. ที่ 16 โดยสภาตำบลสุมเส้า - นาบัว ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันสร้างอาคาร มุงหญ้า 1 หลัง ส้วม 2 หลัง ต่อมาสมาชิกตำบลสุมเส้า ได้ยกพื้นที่ให้กับกรมสามัญศึกษาเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเนื้อที่จำนวน 49 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่สระน้ำขนาดใหญ่ของ ก.ส.ช.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข