ประวัติโรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี แก้

ท่านพระครูถาวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสามโคก โดยได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอสามโคก และอำเภอใกล้เคียง มาประชุมที่วัดป่างิ้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2503 เพื่อปรึกษาหารือกันจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญรุ่น 4 ภายในบริเวณวัดป่างิ้ว ซึ่งทางวัดยินดีให้ใช้ที่ดิน 12 ไร่ และให้สมทบก่อสร้างเป็นเงินจำนวน14,620 บาท จังหวัดปทุมธานีได้มีคำสั่งให้เริ่มทำการสอนได้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2503 โดยอาศัยชั้นบนอาคารเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนวัดป่างิ้ว ในวันเปิดเรียนมีนักเรียนชายและหญิงรวม 9 คน นายสมทรง แรงกล้า ครูใหญ่โรงเรียนวัดป่างิ้วรักษาการแทนครูใหญ่ นายศักดา พวงดี ครูโรงเรียนนันทมุนีบำรุง มาช่วยสอนเป็นการภายในต่อมาจังหวัดปทุมธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสังเวียน จิตระยนต์ ครูโรงเรียนสตรีปทุมธานี “คณะราษฎร์บำรุง 3” มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2503 และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดชั้นเรียนขึ้น   ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2503 ตามหนังสืออำเภอสามโคกที่ 1444/2503 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2503 เดิมนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย (ม.4-ม.6) สังกัดแผนกโรงเรียนส่วนภูมิภาคของโรงเรียนรัฐบาลกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้อักษรย่อ ปท.21 จัดการสอนแบบสหศึกษา

ต่อมาในปี 2507 คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน และท่านพระครูถาวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว จัดหาเงินสมทบ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนแบบ 216 โดยได้วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2507 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาน เป็นประธานพิธีต่อมาในปีงบประมาณ 2508 ได้รับเงินงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อต่อเติมก่อสร้างอาคารเรียน และได้สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2508 และในวันที่ 8 มกราคม 2509 ได้จัดทำบุญอาคารเรียนใหม่และใช้เรียนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

โรงเรียนสามโคกได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 พร้อมกับได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2553 เป็นค่าสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาล เปิดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษา ปัจจุบันอยู่ กระทรวงมหาดไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้งโรงเรียนสามโคก แก้

หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

โทร. 0-2979-8534 โทรสาร. 0-2979-8535 กด 0

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แก้

  • ปรัชญา "สุวิชาโน ภวํ โหติ" อ่านว่า "สุวิชาโน ภวัง โหติ" แปลว่า "ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"

  • คำขวัญโรงเรียน "วิชาการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เด่นล้ำวินัยห่างไกลยาเสพติด"

  • อัตลักษณ์ "คนดี มีคุณธรรม"

  • วิสัยทัศน์ โรงเรียนมาตฐานการแต่งการ กีฬาเด่น เน้นภาษา คุณธรรมและประเพณี มีความปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวไกลวิชาการ สู่มาตรฐานอาเซียน

  • สีประโรงเรียน ██████ แสด - น้ำเงิน

  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นตะแบก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้