โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2517

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ The Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage
อักษรย่อ DS.VRU.
ประเภท โรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
คติพจน์ สดใสเริงร่า ล้ำหน้าวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ดีเยี่ยมพลานามัย ใส่ใจคุณธรรม เลิศล้ำประสบการณ์
ก่อตั้ง พ.ศ. 2517

ข้อมูลโรงเรียนแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2517 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสอนบุตรหลานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เปิดสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาอย่างละ 1 ห้องเรียน โดยใช้อาคารหอพักมรกต หอพักบุศราคัม และหอพักไพฑูรย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์" และได้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และขยายชั้นเรียน จากเดิม 1 ห้องเรียน มาเป็น 2 ห้องเรียน ในทุกระดับชั้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 ได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์" และเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในปี พ.ศ. 2547

ในปี พ.ศ. 2550 ได้เริ่มเปิดขยายการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

      พ.ศ. 2554 ได้เริ่มเปิดขยายการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข