โรงเรียนวาสุเทวี

โรงเรียนวาสุเทวี เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกในสังกัดคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 200 ซ.จันทน์ 43 ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

โรงเรียนวาสุเทวี
Vasudevi School.
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญSERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้
สถาปนา18 พฤษภาคม 2496
อธิการซิสเตอร์รวงกาญจนา ชินะผา
สีฟ้า-ขาว
เว็บไซต์โรงเรียนวาสุเทวี

ประวัติ แก้

โรงเรียนวาสุเทวี เดิมชื่อโรงเรียนพระแม่ฟาติมา[1] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 มีนายมงคล วังตาล เป็นเจ้าของ เมื่อปี พ.ศ. 2498 ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะอุร์สุลินแห่งประเทศไทย ได้ซื้อโรงเรียนนี้จากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วาสุเทวี" โดยคุณครูเฉลา ไทยวัฒน์ ครูภาษาไทยรุ่นแรกของโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเป็นผู้แปลจากชื่อภาษาลาติน REGINA MUNDI ซึ่งหมายถึง "พระแม่แห่งสากลโลก" นับเป็นชื่อที่มีความหมายตรงตามชื่อเดิมคือ “วาสุ” แปลว่าพื้นดิน “เทวี” แปลว่า ราชินี หมายถึง ราชินีแห่งพื้นพิภพหรือราชินีของโลก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ซิสเตอร์บุญประจักษ์ ทรรทรานนท์ ได้โอนโรงเรียนวาสุเทวีให้แก่มูลนิธิคณะอุร์สุลินเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมีซิสเตอร์สมจิตร์ ครองบุญศรี ตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับใบอนุญาต วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2545 เปลี่ยนประธานกรรมการมูลนิธิเป็น

  1. ซิสเตอร์นงนุช เรือนคำ เป็นผู้รับใบอนุญาต
  2. ซิสเตอร์จินตนา ฉัตรสุภางค์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
  3. ซิสเตอร์มลิวัลย์ จำรัสธรางกูล ผู้จัดการ
  4. นางสาวทิพย์วรรณ อมรรักษา ผู้อำนวยการ

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนตั้งแต่แรกเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบันมีนักเรียน 10,691 คน ดำเนินงานโดยซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ซึ่งเป็นการให้การอบรมแก่กุลสตรีให้ดำเนินชีวิตเหมาะสมกับยุคสมัย

ปรัชญา

อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบธรรมอันสูงส่ง ปัญญาแตกฉานมั่นคง เสริมส่งเป็นคนจนสมบูรณ์

คติพจน์ของโรงเรียน

SERVIAM ข้าฯ ยินดีรับใช้

ตราสัญลักษณ์ แก้

เซอร์เวี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุร์สุลินทั่วโลก เซอร์เวี่ยมควรเป็นตราประจำใจของศิษย์อุร์สุลินตลอดชีวิต

เครื่องหมายเซอร์เวี่ยมประกอบไปด้วยไม้กางเขนและดวงดาว 7 ดวง กางเขนเป็นเครื่อง หมายถึง การรณรงค์ของพระคริสตเจ้าเพื่อรับใช้มวลมนุษย์ การรับใช้ของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยการยอมสิ้นประชนม์บนไม้กางเขนนั้น นับเป็นการแสดงความรักและความเสียสละอย่างสูงสุดที่บุคคลใดจะพึงกระทำให้ผู้อื่นได้ และดวงดาว 7 ดวงบนตราเซอร์เวียมเป็นเครื่อง หมายถึง นักบุญอุร์สุลา องค์อุปถัมภ์ของคณะอุร์สุลิน

คติพจน์เซอร์เวียมนี้ เป็นจุดรวมของความมุ่งหวังที่ทางคณะอุร์สุลินมีต่อศิษย์ทุกคน คือต้องการจะปลูกฝังให้ศิษย์ทุกคนเลียนแบบพระคริสตเจ้าในการรับใช้พระเจ้า ประเทศชาติ และเพื่อนมนุษย์

อ้างอิง แก้