โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือทหารผู้ได้รับบาดเจ็บจากศึกสงคราม

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
Veterans General Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลทหาร)
ที่ตั้งเลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง17 มิถุนายน พ.ศ. 2491
สังกัดกระทรวงกลาโหม
จำนวนเตียง250 เตียง[1]
แพทย์106 คน
เว็บไซต์http://www.vgh.go.th

ประวัติ

แก้

ตั้งแต่ครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได้จัดส่งกำลังทหารเข้าร่วมทำการรบ ในสงคราม มหาเอเซียบูรพา เมื่อสิ้นสุดสงครามทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการรบถูกปลดประจำการโดยกะทันหัน ส่งผลให้ทหารและครอบครัว ได้รับการเดือดร้อนในการครองชีพ รัฐบาลในขณะนั้นซึ่งมี พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ ต่อมาเมื่อมีการขยายการสงเคราะห์เพิ่มขึ้น จึงได้มีการพิจารณาว่าการดำเนินงาน ในรูปของคณะกรรมการจะขาดความรัดกุมและเหมาะสม กระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอเป็น พระราชบัญญัติ จัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือที่เรียกโดยย่อว่า "อผศ." ขึ้นเป็นหน่วยงานถาวร เพื่อทำหน้าที่ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรง มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐเพื่อการกุศล

และกำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและ เป็นวันทหารผ่านศึก ก็ด้วยตระหนักถึงคุณงามความดีของทหารหาญ ที่เป็นกองกำลังในการปกป้องอธิปไตยของประเทศ

หน้าที่

แก้

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทำหน้าที่ในการให้การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจแก่ทหารผ่านศึก และเป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากให้บริการแก่ทหารผ่านศึกแล้วยังให้บริการแก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลอีกด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ

  • เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาล หรือด้านการแพทย์ครบถ้วนบริบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้เป็นแหล่งรวมทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพตลอดชีพ ที่ยังต้องได้รับการรักษาพยาบาลตลอดไป ซี่งกระจัดกระจายให้มารวมกันอยู่ ณ ที่จุดเดียวกัน เพื่อจะได้ให้การบริการรักษาถูกต้อง
  • เพื่อเป็นแหล่งระบายทหารพักฟื้นที่บาดเจ็บจากการสู้รบ จากโรงพยาบาลของสามเหล่าทัพ เนื่องจากโรงพยาบาลดังกล่าวไม่สามารถให้การรักษาตลอดไปเป็นเวลานานๆ ได้ เพราะต้องหมุนเวียนรับผู้ป่วยเข้ามา รพ.ผศ. จะรับช่วงทหารเหล่านี้มาดูแลต่อไป
  • เพื่อส่งเสริมด้านการฟื้นฟูบำบัดและฝึกอาชีพผู้พิการ โดยงานดังกล่าวจะต้องอาศัยบริการทางการแพทย์ควบคู่กันไปด้วย
  • จัดหาและจัดทำอวัยวะเทียมให้กับทหารผ่านศึกทุกประเภท ที่ต้องตกเป็นผู้พิการ หรือ พิการทุพพลภาพ
  • เพื่อประหยัดเวลา ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการส่งผู้ป่วยทหารผ่านศึกษาไปรักษาในโรงพยาบาลแห่งอื่น
  • เพื่อเป็นการบำรุงขวัญทหารที่ไปปฏิบัติการรบ

สถานที่ตั้ง

แก้

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรักษาโรคทั่วไป (General Hospital) แต่ได้เน้นหนักทางด้านการฟื้นฟูบำบัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ทหารผ่านศึกเป็นหลัก

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้