แอมิโลส (อังกฤษ: amylose) เป็นพอลิเมอร์เชิงเส้นที่ประกอบขึ้นจากหน่วยดี-กลูโคส พอลิแซ็กคาไรด์ชนิดนี้เป็นหนึ่งในสององค์ประกอบของแป้ง ประมาณ 20-30% ของโครงสร้าง อีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ อะไมโลเพกทินซึ่งมี 70-80% ของโครงสร้าง[1]

แอมิโลส
Amylose2.svg
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [9005-82-7][CAS]
ChemSpider ID NA
คุณสมบัติ
สูตรเคมี แปรผันได้
มวลต่อหนึ่งโมล แปรผันได้
ลักษณะทางกายภาพ ผงสีขาว
ความอันตราย
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
0
 
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

ด้วยโครงสร้างที่ห่อแน่น อะไมโลสจึงทนทานต่อการย่อยมากกว่าโมเลกุลแป้งชนิดอื่น ฉะนั้น จึงเป็นรูปของแป้งที่ทนต่อการย่อย (resistant starch) ที่สำคัญ และพบว่าเป็นพรีไบโอติกส์ (prebiotics) ที่มีประสิทธิภาพ[2]

อ้างอิงแก้ไข