เปิดเมนูหลัก

แม่แบบ:บทความการเมือง

เอกสารกำกับแม่แบบ

การใช้งาน

ใส่แม่แบบนี้ในหน้าพูดคุยของบทความที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อจัดระดับบทความทางการเมืองตามระดับการเขียนบทความ

ในส่วนบนสุดของหน้าพูดคุยของแต่ละบทความ