แม่แบบ:การเลือกตั้ง

ตัวอย่างแม่แบบ

· ·
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 14 กรุงเทพมหานคร 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[1]
พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
เพื่อไทย (1) Pfeil rechts oben.svg อนุสรณ์ ปั้นทอง 49,829 46.76
ประชาธิปัตย์ (10) วิทเยนทร์ มุตตามระ 41,735 39.16
รักษ์สันติ (12) พจน์ อู่ธนา 3,211 3.01
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) กรพินธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา 739 0.69
กิจสังคม (14) คมปภัต สันทัด 288 0.27
พลังคนกีฬา (36) เฉลิมศักดิ์ เอกสุธานี 49 0.04
เพื่อนเกษตรไทย (21) อภิญรัตน์ วัฒนะพัทธ์ 28 0.02
เพื่อฟ้าดิน (18) สมบูรณ์ สุขสวัสดิ์ 27 0.02
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,278 4.95
บัตรเสีย 5,378 5.05
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 73.75 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 144,480 คน) 106,562 100
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง


  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.): สรุปข้อมูลสถิติการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 3 กรกฎาคม 2554