ข้อบ่งใช้แก้ไข

กล่องข้อมูลนี้เป็นแหล่งสรุปข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับหนึ่ง ๆ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ประเทศไทย)
Criminal Procedure Code of Thailand (1934) 006.jpg
(ซ้าย) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 และ (ขวา) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งประกาศให้ใช้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตราสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ลงนามคณะผู้สำเร็จราชการแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 7 มีนาคม 2477)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
วันลงนาม5 มิถุนายน 2478
ผู้ลงนามรับรองพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
วันประกาศ10 มิถุนายน 2478
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52/หน้า 598/10 มิถุนายน 2478)
วันเริ่มใช้1 ตุลาคม 2478
ผู้รักษาการประธานศาลฎีกา
นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
การแก้ไขเพิ่มเติม
ดูในบทความ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติลักษณะพยาน รัตนโกสินทรศก 113
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน
รัตนโกสินทร์ศก 115
เว็บไซต์
ดูเบื้องล่าง
{{กล่องข้อมูล กฎหมาย
| ชื่อย่อ   = 
| ภาพ      = 
| ขนาดภาพ    = 
| บรรยายภาพ     = 
| ชื่อเต็ม    = 
| ชื่อสำหรับอ้าง    = 
| ผู้ตรา    = 
| วันตรา   = 
| ผู้อนุมัติ  = 
| วันอนุมัติ  = 
| ผู้ลงนาม   = 
| วันลงนาม   = 
| ผู้ลงนามรับรอง   = 
| วันลงนามรับรอง   = 
| วันประกาศ  = 
| วันเริ่มใช้  = 
| ท้องที่ใช้  = 
| ผู้รักษาการ  = 
| ชื่อร่าง      = 
| ชื่อร่างสำหรับอ้าง  = 
| วันเผยแพร่    = 
| ผู้เสนอ  = 
| สมุดปกขาว   = 
| ผู้ยกร่าง = 
| วาระที่หนึ่งสภาล่าง   = 
| วาระที่สองสภาล่าง   = 
| วาระที่สามสภาล่าง   = 
| วาระที่หนึ่งสภาสูง   = 
| วาระที่สองสภาสูง   = 
| วาระที่สามสภาสูง   = 
| วาระที่หนึ่งสภานิติฯ   = 
| วาระที่สองสภานิติฯ   = 
| วาระที่สามสภานิติฯ   = 
| การแก้ไขเพิ่มเติม   = 
| การยกเลิก     = 
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     = 
| ภาพรวม     = 
| คำสำคัญ    = 
| เว็บไซต์    = 
}}