แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ (อังกฤษ: Economic model) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ โดยลักษณะที่การแสดงออกนั้นอาจจะอยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ กราฟหรือแผนผังก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามแบบจำลองที่จะได้รับการยอมรับนั้น ก็ต้องผ่านกระบวนการของการทดสอบความสัมพันธ์นั้นจากการสังเกต ทดลอง ด้วยข้อมูล สารสนเทศและความรู้ที่ได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของมนุษย์และธรรมชาติ