แชร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คำสำคัญ "แชร์" หรือ "share" สามารถหมายถึง