อายายรา

(เปลี่ยนทางจาก เอียไอรา)

ไอยายรา( อับคาเซีย: Аиааира  ; "Victory") เป็นเพลงสรรเสริญโดยพฤตินัยของรัฐ อับคาเซีย ที่ได้รับการยอมรับบางส่วน[note 1] มันถูกนำมาใช้ในปี ค.ศ.1992 เนื้อร้องเพลงประพันธ์โดย Gennady Alamia และทำนองประพันธ์โดย Valery Chkadua[1]

Aiaaira
Аиааира
โน้ตเพลง

เพลงชาติของอับฮาเซีย อับคาเซีย
ชื่ออื่นVictory
เนื้อร้องGennady Alamia
ทำนองValery Chkadua
รับไปใช้24 ตุลาคม 2007
ตัวอย่างเสียง
การบันทึกเสียงวงออร์เคสตราและนักร้องประสานเสียงอย่างเป็นทางการ

ประวัติ แก้

เนื้อเพลงเขียนขึ้นหลังจากประกาศเอกราชของอับคาเซีย ในปี 1992 แรงบันดาลใจมาจากเพลงปฏิวัติ "Кьараз" ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นในสมัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งจอร์เจีย (2461-2464)[2]

ในปี 1994 หลังจาก สงครามเพื่อเอกราชกับจอร์เจีย เวลเอรี ชัคคาดัว (Valery Chkadua) ได้แต่งเพลงตามคำขอเป็นการส่วนตัวของประธานาธิบดีอับคาเซียคนแรก Vladislav Ardzinba Chkadua โดยศึกษาภายใต้ Sergei Prokofiev และ Dmitry Shostakovich ได้ร่วมแรงบันดาลใจของชาวบ้านหลายคนไว้ในเพลง Chkadua ผู้ปฏิเสธค่าส่วนแบ่งสำหรับงานเขียนเพลงในช่วงฤดูหนาวในบ้านที่ไม่ร้อนจัด และปกคลุมด้วยน้ำแข็ง แต่ได้รับที่อยู่อาศัยเป็นการขอบคุณจากประธานาธิบดี[3]

หลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่สองของอับคาเซีย Sergei Bagapsh ออกคำสั่งประกาศให้ "เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐ อับคาเซีย" นำมาใช้อย่างเป็นทางการมีชื่อว่า "Aiaaira" เป็นเพลงเพลงชาติ วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2007[4]

เนื้อร้อง แก้

ต้นฉบับภาษาอับคา แก้

เนื้อเพลงภาษาอับคา[5]
(ทางการ)
การปริวรรตเป็นภาษาละติน[6]
(KNAB 1997(2.0))
สัทอักษรสากล (IPA)[note 2] คำแปล
บทที่ 1

Шәнеибац, шәнеибац,
Аԥсуаа рыҷкәынцәа.
Аԥсны азыҳәан
Ашьа казҭәаз,
Аԥсуаа рыҷкәынцәа.
Ахақәиҭраз
Ашьа казҭәаз,
Аԥсуаа рыҷкәынцәа.

Šwnejbac, šwnejbac,
Apsuaa ryč̣ḳwyncwa.
Apsny azyhwan
Aśa ḳaztwaz,
Apsuaa ryč̣ḳwyncwa.
Axaḳwitraz
Aśa ḳaztwaz,
Apsuaa ryč̣ḳwyncwa.

[ʃᶣnɛjbat͡sʰ ǀ ʃᶣnɛjbat͡sʰ ǀ]
[apʰswaː rɨt͡ʃʼkʼʷɨnt͡sᵛʰa ǁ]
[apʰsnɨ azɨħᶣan]
[aʃa kʼazt͡pʰaz ǀ]
[apʰswaː rɨt͡ʃʼkʼʷɨnt͡sᵛʰa ǁ]
[aχakʷʰɨtʰr̥az]
[aʃa kʼazt͡pʰaz ǀ]
[apʰswaː rɨt͡ʃʼkʼʷɨnt͡sᵛʰa ǁ]

เดินขบวน เดินขบวน
ลูกหลานแห่งอับคาเซีย!
เราจะหลั่งโลหิต
เพื่ออับคาเซีย
ลูกหลานแห่งอับคาเซีย!
หลั่งโลหิตของเรา
เพื่ออิสรภาพ
ลูกหลานแห่งอับคาเซีย!

บทที่ 1 ประสานเสียง

О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада
О-ҳо-ҳо-о ҳо-о-Рада-Ра!
Ажәҩан мрадоуп, еҵәадоуп
Уара уда Аԥсынра!
Еҵәа-бырлаш Аԥсынтәла,
Улԥха згәаҵақәа ирҭыԥхо,
Геи-шьхеи рыԥшӡара заԥшнылаз.
Жәлар ламысла иҳаракоит.

O-ho-ho-o ho-o-Rada
O-ho-ho-o ho-o-Rada-Ra!
Ažwjwan mradouṗ, eċwadouṗ
Uara uda Apsynra!
Ec̣wa-byrlaš Apsynṭwla,
Ulpxa zgwac̣akwa irtypxo,
Gej-śxej rypšʒara zapšnylaz.
Žwlar lamysla iharaḳojṭ.

[ɔħɔħɔʔɔ ħɔʔɔrada]
[ɔħɔħɔʔɔ ħɔʔɔradara ǁ]
[aʒᶣɥan mradɔwpʼ ǀ ɛt͡sʼᵛadɔwpʼ]
[wara wɨda apʰsɨnra ǁ]
[ɛt͡sʼᵛa bɨrlaʂ apʰsɨnt͡pʼla ǀ]
[wɨlpʰχa zɡʷat͡sʼakʷʰa jɨrtʰɨpʰχɔ ǀ]
[gɛj ʃχɛj rɨpʰʂd͡zara zapʰʂnɨlaz ǁ]
[ʒᶣlar lamɨsla jɨħarakʼɔjtʼ ǁ]

โอ-โฮ โฮ โอ โฮ โอ ราดา
โอ-โฮ โฮ โอ โฮ โอ ดาราดา!
เหมือนดวงตัววันบนนภา,
อับคาเซียอยู่ชั่วกัลปาวสาน!
ความรักของคุณมีหัวใจอบอุ่นสุดคณานับ
พร้อมกับภูเขาและทะเลมอบให้เจ้า
มนุษย์ทำให้เจ้ารู้สึกบาป
ดวงดาวอับคาเซียศักดิ์สิทธิ!

บทที่ 2

Рада, Реида, Рарира
Рада, Рерама, Рерашьа.
Нарҭаа риира-зиироу
Афырхацәа Ран-Гуашьа
Аԥсынтәыла-иԥшьоч атәыла
Зхы здиныҳәалаз Анцәа
Зқьышықәасала имҩасхьо гылоуп
Рыжәаҩа еибырҭоит уԥацәа.

Rada, Reida, Rarira
Rada, Rerama, Reraśa.
Nartaa rijra-zijrou
Afyrxacwa Ran-Guaśa
Apsynṭwyla-ipśoć aṭwyla
Zxy zdinyhwalaz Ancwa
Zkjyšykwasala imjwasxjo gylouṗ
Ryžwajwa ejbyrtojṭ upacwa.

[rada ǀ rɛjda ǀ rarɨra]
[rada ǀ rɛrama ǀ rɛraʃa ǁ]
[nartʰaː rɨjra zɨjrɔw]
[afɨrχat͡sᵛʰa ran gwaʃa]
[apʰsɨnt͡pʼɨla jɨpʰʃɔt͡ʃʰ at͡pʼɨla]
[zχɨ zdɨnɨħᶣalaz ant͡sᵛʰa]
[zkʲʰɨʂɨkʷʰasala jɨmɥasχʲɔ gɨlɔwpʼ]
[rɨʒᶣaɥa ɛjbɨrtʰɔjtʼ wɨpʼat͡sᵛʰa ǁ]

ราดา, เรย์ดา, รารีรา,
ราดา, เรรามา, เรราชา!
มารดาแห่งวีรบุรุษ,
สถานที่เกิดของนาร์ท - ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างไร!
ชาวอับคาเซียขอให้แผ่นดินี้เป็นพรแก่เจ้า
อีกนับพันกว่าปีที่จะมาถึง
บุตรธิดารวมกันเป็นหนึ่งคน
พี่น้องอยู่อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่

บทที่ 2 ประสานเสียง

Шәнеибац Аԥсныжәлар!
Аишьцәа, шәнеибац!
Нхыҵ-аахыҵ ҳаицуп!
Ҳазшаз илаԥш
Ҳхыуп иаҳхымшәо
Ԥеԥш лаша ҳзышуп!

Šwnejbac Apsnyžwlar!
Ajścwa, šwnejbac!
Nxyc̣-aaxyc̣ hajcuṗ!
Hazšaz ilapš
Hxyuṗ jahxymšwo
Pepš laša hzyšuṗ!

[ʃᶣnɛjbat͡sʰ apʰsnɨʒᶣlar ǁ]
[ajʃt͡sᵛʰa ǀ ʃᶣnɛjbat͡sʰ ǁ]
[nχɨt͡sʼ aːχɨt͡sʼ ħajt͡sʰwɨpʼ ǁ]
[ħazʂaz jɨlapʰʂ]
[ħχɨwpʼ jaħχɨmʃᶣɔ]
[pʰɛpʰʂ laʂa ħzɨʂwpʼ ǁ]

ชาวอับคาเซีย เดินขบวน!
พี่น้องเดินขบวนไป!
ในเมืองทรานซ์เกากาเซีย,
พวกเราอยู่ ณ ที่แห่งนี้เสมอ
พระเจ้าเข้าเฝ้า ณ ที่แห่งนี้
เพื่ออนาคตที่ดีกว่า!

บทที่ 3

Шәнеибац, Аԥсныжәлар,
Игылеит ҳамра,
Иақәым ҭашәара!
Урылагәыргьа,
Анра-аҳшара
Шьардаамҭа, Аиааира!

Šwnejbac, Apsnyžwlar
Igylejṭ hamra,
Jakwym tašwara!
Urylagwyrgja,
Anra-ahšara
Śardaamta, Ajaajra!

[ʃᶣnɛjbat͡sʰ ǀ apʰsnɨʒᶣlar]
[jɨgɨlɛjtʼ ħamra ǀ]
[jakʷʰɨm tʰaʃᶣara ǁ]
[wɨrɨlaɡʷɨrɡʲa ǀ]
[anra aħʂara]
[ʃardaːmtʰa ǀ ajaːjra ǁ]

ชาวอับคาเซีย เดินขบวน!
พระอาทิตย์ลอยขึ้นมา!
ช่างเป็นอนาคตที่สดใส!
ความรักอยู่ชั่วนิรันดร์,
นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอวยพร
ชัยชนะที่สดใสในอนาคต![7]

แปลภาษาอื่นๆ แก้

ภาษาจอร์เจีย (ค.ศ. 1938–1953)[8] การปริวรรตเป็นภาษาละติน ภาษารัสเซีย [ต้องการอ้างอิง]
(ไม่เป็นทางการ)
การปริวรรตเป็นภาษาละติน

შჿნეიბაც, შჿნეიბაც,
აფსუაა რჷჭკჿჷნცჿა.
აფსნჷ აზჷჰჿან
აშა კაზთჿაზ,
აფსუაა რჷჭკჿჷნცჿა.
ახაქჿითრაზ
აშა კაზთჿაზ,
აფსუაა რჷჭკჿჷნცჿა.

ო-ჰო-ჰო-ო ჰო-ო-რადა
ო-ჰო-ჰო-ო ჰო-ო-რადა-რა!
აჟჿჳან მრადოუპ, ეწჿადოუპ
უარა უდა აფსჷნრა!
ეწჿა-ბჷრლაშ აფსჷნტჿლა,
ულფხა ზგჿაწაქჿა ირთჷფხო,
გეი-შხეი რჷფშჾძარა ზაფშჾნჷლაზ.
ჟჿლარ ლამჷსლა იჰარაკოიტ.

რადა, რეიდა, რარირა
რადა, რერამა, რერაშა.
ნართაა რიირა-ზიიროუ
აჶჷრხაცჿა რან-გუაშა
აფსჷნტჿჷლა-იფშოჩ ატჿჷლა
ზხჷ ზდინჷჰჿალაზ ანცჿა
ზქჲჷშჾჷქჿასალა იმჳასხჲო გჷლოუპ
რჷჟჿაჳა ეიბჷრთოიტ უფაცჿა.

შჿნეიბაც აფსნჷჟჿლარ!
აიშცჿა, შჿნეიბაც!
ნხჷწ-აახჷწ ჰაიცუპ!
ჰაზშჾაზ ილაფშჾ
ჰხჷუპ იაჰხჷმშჿო
ფეფშჾ ლაშჾა ჰზჷშჾუპ!

შჿნეიბაც, აფსნჷჟჿლარ,
იგჷლეიტ ჰამრა,
იაქჿჷმ თაშჿარა!
ურჷლაგჿჷრგჲა,
ანრა-აჰშჾარა
შარდაამთა, აფსჷნრა.

Марш, марш,
сыновья Абхазии!
Пролить нашу кровь для Абхазии,
сыновья Абхазии!
Пролить нашу кровь за независимость,
сыновья Абхазии!

О-хо-хо-о-хо-о-рада!
О-хо-хо-о-хо-радара!
Как солнце в небе,
ты всегда абхазия!
Твоя любовь согрела бесчисленные сердца,
с горами и морями на тебе.
Совесть мужская тоже тебя обижает,
Звездная, святая Абхазия!

Рада, Рейда, Рарира!
Рада, Рерама, Рераша!
Мать героя,
где рождается нарт - как свято!
Абхазия, да благословит тебя мир
на тысячи лет вперед.
Дети объединяются как один народ,
Братья плечом к плечу.

Идите, абхазы!
Братья, идите!
В Закавказье,
мы всегда здесь,
Бог смотрит здесь,
для лучшего будущего!

Идите, абхазы!
Солнце встает!
Какое светлое будущее!
Любить навсегда,
это благословение Бога для
Светлое будущее Абхазии!

Marsh, Marsh,
Synov'ya Abkhazii!
Prolit' nashu krov' dlya Abkhazii
Synov'ya Abkhazii!
Prolit' nashu krov' za nezavisimost',
Synov'ya Abkhazii!

O-ho-ho-o-ho-o-Rada
O-ho-ho-o-ho-Raida-ra!
Kak solntse v nebe,
Ty vsegda Abkhaziya!
Tvoya lyubov' sogrela beschislennyye serdtsa,
s gorami i moryami na tebe.
Sovest' muzhskaya tozhe tebya obizhayet,
Zvezdnaya, svyataya Abkhaziya!

Rada, Raida, Rarira
Rada, Rerama, Reraśa.
Mat' geroya,
gde rozhdayetsya nart - kak svyato!
Abkhaziya, da blagoslovit tebya mir
na tysyachi let vperyod.
Deti ob-yedinyayutsya kak odin narod,
Brat'ya plechom k plechu.

Idite, Abkhazy!
Brat'ya, idite!
V zakavkaz'ye,
my vsegda zdes',
Bog smotrit zdes',
dlya luchshevo budushchevo!

Idite, abkhazy!
Solntse vstayet!
Kakoye svetloye budushcheye!
Lyubit' navsegda,
eto blagosloveniye Boga dlya
Svetloye budushcheye Abkhazii!

หมายเหตุ แก้

  1. อับคาเซียเป็นเขตการปกครองที่เกิดข้อโต้แย้งกับจอร์เจีย อับคาเซียประกาศเอกราชจากจอร์เจียในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 แต่จอร์เจียยังคงอ้างว่าเป็นดินแดนอธิปไตยของจอร์เจีย อับคาเซียได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐเอกราชจากประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ 7 ชาติจาก 193 ชาติ ซึ่งภายหลังได้มี 2 ชาติถอนตัวออกไป
  2. See Help:IPA and Abkhaz alphabet.

อ้างอิง แก้

  1. "National Anthem Downloads, Lyrics, & Information: NationalAnthems.us - Republic of Abkhazia". NationalAnthems.us. 2009-03-19. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-07-09. สืบค้นเมื่อ 2011-01-13.
  2. "Гимн" (ภาษารัสเซีย). Abkhazian Embassy in Russia. สืบค้นเมื่อ 9 July 2015.
  3. Kubatian, Grigory (14 January 2013). "Discovering a home of eccentrics". Russia Beyond the Headlines. สืบค้นเมื่อ 9 July 2015.
  4. "Конституционный_закон_о_Государственном_гимне_Республики_Абхазия_2015_03_31_13_14_26_501.pdf" (PDF). presidentofabkhazia.org. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-14. สืบค้นเมื่อ 2021-11-14.
  5. "Сборник законодательных актов республики Абхазия" [Collection of legislative acts of the Republic of Abkhazia] (PDF). apsnyteka.org (ภาษารัสเซีย). 2008. pp. 20–21. เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-09-13. สืบค้นเมื่อ 2021-11-17.
  6. Pedersen, Thomas T. (2007-01-14). "Transliteration of Abkhaz" (PDF). เก็บ (PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-01-24.
  7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-03-25. สืบค้นเมื่อ 2019-03-25.
  8. "Aiaaira: National anthem of Abkhazia". abkhazworld.com. 2019-03-25. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-03-25. สืบค้นเมื่อ 2021-11-17.