เอกซิตโพล (exit poll) เป็นโพลหรือคะแนนเสียงที่มีการจัดทำขึ้นในช่วงการเลือกตั้ง โดยนำข้อมูลจากการสุ่มสอบถามผู้ที่เพิ่งออกจากคูหาเลือกตั้ง ผู้จัดทำเอกซิตโพล อาจจะเป็นบริษัทเอกชน หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานจากสถานศึกษา โดยจะสอบสำรวจจากผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังจากออกจากคูหา เพื่อแสดงผลการเลือกตั้งในภาพรวมก่อนที่จะมีการนับคะแนนในช่วงท้ายวัน หรือนับคะแนนในวันถัดไป

คำว่า "เอกซิต" (exit) เป็นศัพท์ในภาษาอังกฤษหมายถึง "ออก"