เสียงพยัญชนะหยุด

เสียงพยัญชนะหยุด (อังกฤษ: stop consonant) หรือ เสียงพยัญชนะระเบิด (plosive consonant) เป็นเสียงพยัญชนะที่เกิดจากการปิดกั้นการไหลของอากาศในช่องปาก แล้วเปิดให้อากาศออกทางปาก อวัยวะในช่องปากจะปิดกั้นตามตำแหน่งต่าง ๆ ทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน แม้คำว่าเสียงระเบิด (plosive) กับเสียงหยุด (stop) สามารถใช้แทนกันได้ แต่ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว เสียงระเบิดคือการปิดกั้นอากาศด้วยริมฝีปากแล้วดันอากาศออก ส่วนเสียงหยุดคือการปิดกั้นแต่ไม่ดันอากาศ หรืออีกความหมายหนึ่งอาจหมายถึงเสียงพยัญชนะนาสิกที่ปล่อยอากาศทางจมูกแทน

เสียงไม่ก้อง เสียงก้อง
คำอธิบาย IPA SAMPA เสียงไทย คำอธิบาย IPA SAMPA เสียงไทย
เสียงหยุด ริมฝีปาก ไม่ก้อง [p] [p] [ป] เสียงหยุด ริมฝีปาก ก้อง [b] [b] [บ]
เสียงหยุด ริมฝีปากกับฟัน ไม่ก้อง [p̪] [p_d] เสียงหยุด ริมฝีปากกับฟัน ก้อง [b̪] [b_d]
เสียงหยุด ฟัน ไม่ก้อง [t̪] [t_d] เสียงหยุด ฟัน ก้อง [d̪] [d_d]
เสียงหยุด ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง [t] [t] [ต] เสียงหยุด ปุ่มเหงือก ก้อง [d] [d] [ด]
เสียงหยุด ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง [ʈ] [t`] ([ฏ]) เสียงหยุด ปลายลิ้นม้วน ก้อง [ɖ] [d`] ([ฑ])
เสียงหยุด เพดานแข็ง ไม่ก้อง [c] [c] [(จ)] เสียงหยุด เพดานแข็ง ก้อง [ɟ] [J\]
เสียงหยุด เพดานอ่อน ไม่ก้อง [k] [k] [ก] เสียงหยุด เพดานอ่อน ก้อง [g] [g]
เสียงหยุด ลิ้นไก่ ไม่ก้อง [q] [q] เสียงหยุด ลิ้นไก่ ก้อง [ɢ] [G\]
เสียงหยุด ลิ้นปิดกล่องเสียง [ʡ] [>\]
เสียงหยุด เส้นเสียง ไม่ก้อง [ʔ] [?] [อ]