เล็กซิตรอน (อังกฤษ: LEXiTRON) เป็นชุดพจนานุกรมสองภาษาสองชุด ได้แก่ พจนานุกรมไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สร้างขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ส่วนประกอบ แก้

เล็กซิตรอนประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ โปรแกรมเดี่ยวที่เป็นซอฟต์แวร์เสรี และข้อมูลพจนานุกรมที่เป็นลิขสิทธิ์ของเนคเทค

โปรแกรมเปิดพจนานุกรม แก้

ประกอบไปด้วย 2 ชนิดคือ โปรแกรมเปิดดูพจนานุกรมผ่านเว็บ และโปรแกรมเปิดดูพจนานุกรม ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรี ซึ่งสามารถแก้ไข ดัดแปลง แจกจ่ายได้โดยเสรี

ข้อมูลพจนานุกรม แก้

ข้อมูลพจนานุกรม เก็บอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ XML (เนื่องจากไม่ได้เป็น "well-formed XML") โดยแยกเป็น 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์สำหรับพจนานุกรมไทย-อังกฤษ และไฟล์สำหรับพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

พจนานุกรมแบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ได้แก่ telex และ etlex ซึ่งเป็นไฟล์สำหรับเก็บพจนานุกรมไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ตามลำดับ

การนำ เล็กซิตรอน ไปใช้ แก้

ข้อมูลของเล็กซิตรอนถูกนำไปใช้ในหลายโครงการ เช่น ในพจนานุกรมออนไลน์ลองดู, โปรแกรม KDictThai บนเดสก์ท็อป, และโปรแกรม LekLekDict บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ Java ME ได้ นอกจากนี้ พูลลาภ วีระธนาบุตร ยังได้แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ dict format ซึ่งทำให้โปรแกรมเช่น dictd และ DictOSX ใช้งานข้อมูลเล็กซิตรอนได้

ดูเพิ่ม แก้