เล็กซิตรอน (อังกฤษ: LEXiTRON) เป็นชุดพจนานุกรมสองภาษาสองชุด ได้แก่ พจนานุกรมไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สร้างขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ส่วนประกอบแก้ไข

เล็กซิตรอนประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ โปรแกรมเดี่ยวที่เป็นซอฟต์แวร์เสรี และข้อมูลพจนานุกรมที่เป็นลิขสิทธิ์ของเนคเทค

โปรแกรมเปิดพจนานุกรมแก้ไข

ประกอบไปด้วย 2 ชนิดคือ โปรแกรมเปิดดูพจนานุกรมผ่านเว็บ และโปรแกรมเปิดดูพจนานุกรม ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรี ซึ่งสามารถแก้ไข ดัดแปลง แจกจ่ายได้โดยเสรี

ข้อมูลพจนานุกรมแก้ไข

ข้อมูลพจนานุกรม เก็บอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ XML (เนื่องจากไม่ได้เป็น "well-formed XML") โดยแยกเป็น 2 ไฟล์ ได้แก่ ไฟล์สำหรับพจนานุกรมไทย-อังกฤษ และไฟล์สำหรับพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

พจนานุกรมแบ่งออกเป็น 2 ไฟล์ได้แก่ telex และ etlex ซึ่งเป็นไฟล์สำหรับเก็บพจนานุกรมไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ตามลำดับ

การนำ เล็กซิตรอน ไปใช้แก้ไข

ข้อมูลของเล็กซิตรอนถูกนำไปใช้ในหลายโครงการ เช่น ในพจนานุกรมออนไลน์ลองดู, โปรแกรม KDictThai บนเดสก์ท็อป, และโปรแกรม LekLekDict บนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ Java ME ได้ นอกจากนี้ พูลลาภ วีระธนาบุตร ยังได้แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ dict format ซึ่งทำให้โปรแกรมเช่น dictd และ DictOSX ใช้งานข้อมูลเล็กซิตรอนได้

ดูเพิ่มแก้ไข