เลขฐานหนึ่ง

เลขฐานหนึ่ง (อังกฤษ: Unary numeral system, เป็นระบบเลขไม่มาตรฐาน) เป็นระบบเลขที่ง่ายที่สุด การเขียนจำนวนต่าง ๆ ในเลขฐานหนึ่งคือการขีดเครื่องหมาย | เป็นจำนวนครั้งเท่ากับเลขจำนวนนั้น การเขียนเลขฐานหนึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ เช่น การเว้นวรรคหรือขีดคั่นเมื่อมีเส้นครบ 5 เส้น และ มีอีกหลายตัวอย่างที่ใช้ระบบนี้ในการเขียน เช่น การเขียนเลข หนึ่ง () สอง () เเละ สาม () ในภาษาจีน เป็นต้น

ระบบเลขตามพัฒนาการ
ตัวเลขฮินดู-อาหรับ
อาหรับตะวันตก
อาหรับตะวันออก
เขมร
มอญ
อินเดีย
พราหฺมี
ไทย
 
ตัวเลขเอเชียตะวันออก
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลี
 
ตัวเลขที่ใช้ตัวอักษร
อับญัด
อาร์มีเนีย
ซีริลลิก
กีเอส
ฮีบรู
ไอโอเนียน/กรีก
สันสกฤต
 
ตัวเลขระบบอื่น ๆ
แอตติก
อีทรัสคัน
โรมัน
บาบิโลเนีย
อียิปต์
มายา
รายชื่อระบบเลข
ระบบเลขตามฐาน
เลขฐานสิบ (10)
2, 4, 8, 16, 32, 64
3, 9, 12, 24, 30, 36, 60, อื่น...
การเขียนเลขแปดในรูปแบบต่าง ๆ