เยื่อเลือกผ่าน (อังกฤษ: Semipermeable membrane หรือ selectively-permeable membrane) คือ เยื่อที่อนุญาตให้โมเลกุลหรือประจุบางชนิดผ่านมันไปได้โดยการแพร่

เยื่อเลือกผ่านในกระบวนการฟอกไต

อัตราการแพร่ผ่านเยื่อชนิดนี้ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดัน และความเข้มข้นของโมเลกุล ของตัวถูกละลาย ในทั้งสองด้าน ในเยื่อบางชนิด ความสามารถในการแพร่ผ่านเยื่อ ยังขึ้นกับ ขนาดโมเลกุลของตัวถูกละลาย ความสามารถในการละลายของตัวถูกละลาย (solubility) และคุณสมบัติทางเคมีของตัวถูกละลายอีกด้วย

ตัวอย่างของเยื่อเลือกผ่านนี้คือ ลิปิดไบเลเยอร์ (ชั้นไขมันแบบสองชั้น (lipid bilayer) ชั้นไขมันแบบนี้เป็น พื้นฐานของเยื่อหุ้มเซลล์ ที่หุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเอาไว้ เยื่อหลาย ๆ อย่างทั้งที่เป็นเยื่อสังเคราะห์และเยื่อในธรรมชาตินั้น ก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านได้ ตัวอย่างหนึ่งของเยื่อแบบนี้ก็คือ ฟิลม์ ที่อยู่ ด้านในของไข่