มิตรภาพ

(เปลี่ยนทางจาก เพื่อน)

มิตรภาพ เป็นความสัมพันธ์ความชอบซึ่งกันระหว่างหลายคน มิตรภาพเป็นพันธะระหว่างบุคคลรูปแบบที่แข็งแรงกว่าการรวมกลุ่ม (association) มีการศึกษามิตรภาพในสาขาวิชาการต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม มานุษยวิทยาและปรัชญา มีการเสนอทฤษฎีวิชาการเรื่องมิตรภาพมากมาย รวมทั้งทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีความเที่ยงธรรม ปฏิพัฒนาการเชิงสัมพันธ์และสไตล์การยึดติด

ภาพมิตรภาพระหว่างพระ 2 รูป

แม้มีมิตรภาพอยู่หลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละที่ แต่ลักษณะแน่นอนบางอย่างปรากฏในพันธะดังกล่าวหลายชนิด อย่างเช่น ความชอบ ความเมตตา ความรัก คุณธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความซื่อสัตย์ ปรัตถนิยม ความภักดี ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน ความชอบให้อีกคนอยู่ด้วย ความเชื่อใจ และความสามารถเป็นตัวของตัวเอง การแสดงความรู้สึกของคนหนึ่งต่อผู้อื่น และทำพลาดได้โดยไม่ต้องกลัวมิตรพิพากษา