ฮาทิควา (ฮีบรู: הַתִּקְוָה, HaTiqvah,"ความหวัง") เป็นเพลงชาติของประเทศอิสราเอล

Hatikvah
ฮาทิควา
คำแปล: ความหวัง
ฮีบรู: התקוה
เนื้อร้องนาพห์ตาลี เอิร์ซ อิมเบอร์, ค.ศ. 1878
ทำนองซามูเอล โคเฮน, ค.ศ. 1888
รับไปใช้ค.ศ. 1948 (ไม่เป็นทางการ)
ค.ศ. 2004 (เป็นทางการ)
ตัวอย่างเสียง
ฮาทิควา (บรรเลง)

เนื้อเพลงกล่าวถึงความหวังของชาวยิวทั่วโลกที่จะได้กลับมาสู่บ้านเกิดของพ่อของชาวยิว (อัฝราฮัม ยิทซ-คฮัก และยาโขฝ) ตามที่เขียนไว้ในคัมภีร์ทานัคของศาสนายูดาห์ โดยชาวยิวถูกเนรเทศจากดินแดนแห่งพันธสัญญาเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 70 โดยกองทัพของโรมัน แม้ในทุกวันนี้บทสวดมนต์ประจำวันของชาวยิวก็ยังสวดมนต์ถึงการกลับมาสู่ดินแดนนี้ โดยการสวดจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเยรูซาเลม

ประวัติ แก้

บทร้อง แก้

ทำนอง แก้

ประกาศใช้เป็นเพลงชาติ แก้

เนื้อร้อง แก้

ฉบับราชการ แก้

เนื้อร้อง ถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน ถอดเสียงเป็นอักษรไทย คำแปล

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה
ולפאתי מזרח קדימה,
עין לציון צופיה;
עוד לא אבדה תקותנו,
התקוה בת שנות אלפים,
להיות עם חפשי בארצנו,
ארץ ציון וירושלים.

Kol ‘od balleivav penimah
Nefesh yehudi homiyah,
Ul(e)fa’atei mizrach kadimah,
‘Ayin letziyon tzofiyah;
‘Od lo avdah tikvateinu,
Hatikvah bat shnot alpayim,
Lihyot ‘am chofshi be’artzeinu,
Eretz-tziyon (v)'Y(e)rushalayim.

โคล โอด บาเลวาฝ เพนิมา
เนเฟช เยฮูดิ โฮมียา
อุลฟาเทมิซรัคฮ คาดิมา
อายิน เลทซิโยน ทโซฟิยา
โอด โล อาฝดา ทิควาเทนู
ฮาทิควา บาท-ช-โนท อัลพายิม
ลิฮิโยท อัม โคฮพ-ชิ เบ-อารทเซนู
เอเรทซ ทซิโยน เว-เยรูชาลายิม

ลึกที่สุดในดวงใจนานเท่านาน
จิตวิญญาณของชาวยิว
ก็ยังคงแข็งแกร่งมุ่งไป
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่มีดวงตาของพระเจ้ามองมา
ความหวังของเรา ไม่เคยสูญสิ้น
ความหวังที่มีมาสองพันปี
ที่จะเป็นชาติที่อิสระในดินแดนของเรา
ดินแดนแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าและเยรูซาเลม

บทร้องฉบับดั้งเดิม แก้

ภาษาฮีบรู ถอดเสียงเป็นอักษรโรมัน คำแปล
-I-
כל עוד בלבב פנימה Kol-‘od balevav penimah As long as in the heart, within,
נפש יהודי הומיה, Nefesh yehudi homiyah, A Jewish soul still yearns,
ולפאתי מזרח קדימה, Ul(e)fa’atei mizrach kadimah, And onward, towards the ends of the east,
עין לציון צופיה; ‘Ayin letziyon tzofiyah; An eye still looks toward Zion;
 
חזרה   Refrain
עוד לא אבדה תקותנו, ‘Od lo avdah tikvateinu, Our hope is not yet lost,
התקוה הנושנה, Hatikvah hannoshanah, The ancient hope,
לשוב לארץ אבותינו, Lashuv le’eretz avoteinu, To return to the land of our fathers,
לעיר בה דוד חנה. La‘ir bah david k'hanah. The city where David encamped.
 
-II-
כל עוד דמעות מעינינו Kol ‘od dema‘ot me‘eineinu As long as tears from our eyes
יזלו כגשם נדבות, Yizzelu kegeshem nedavot, Flow like benevolent rain,
ורבבות מבני עמנו Urevavot mibbenei ‘ammeinu And throngs of our countrymen
עוד הולכים על קברי אבות; ‘Od hol(e)chim ‘al kivrei avot; Still pay homage at the graves of (our) fathers;
 
חזרה   Refrain
 
-III-
כל עוד חומת מחמדינו Kol-‘od chomat mach(a)maddeinu As long as our precious Wall
לעינינו מופעת, Le‘eineinu mofa‘at, Appears before our eyes,
ועל חרבן מקדשנו Ve‘al churban mikdasheinu And over the destruction of our Temple
עין אחת עוד דומעת; ‘Ayin achat ‘od doma‘at; An eye still wells up with tears;
 
חזרה   Refrain
 
-IV-
כל עוד מי הירדן בגאון Kol ‘od mei hayarden bega’on As long as the waters of the Jordan
מלא גדותיו יזלו, Melo’ gedotav yizzolu, In fullness swell its banks,
ולים כנרת בשאון Uleyam kinneret besha’on And (down) to the Sea of Galilee
בקול המולה יפֹלו; Bekol hamulah yippolu; With tumultuous noise fall;
 
חזרה   Refrain
 
-V-
כל עוד שם עלי דרכים Kol ‘od sham ‘alei drachayim As long as on the barren highways
שער יכת שאיה, Sha‘ar yukkat she’iyah, The humbled city gates mark,
ובין חרבות ירושלים Uvein charvot yerushalayim And among the ruins of Jerusalem
עוד בת ציון בוכיה; ‘Od bat tziyon bochiyah; A daughter of Zion still cries;
 
חזרה   Refrain
 
-VI-
כל עוד דמעות טהורות Kol ‘od dema‘ot tehorot As long as pure tears
מעין בת עמי נוזלות, Me‘ein bat ‘ammi nozlot, Flow from the eye of a daughter of my nation,
ולבכות לציון בראש אשמורות Velivkot letziyon berosh ’ashmorot And to mourn for Zion at the watch of night
עוד תקום בחצי הלילות; ‘Od takum bachatzi halleilot; She still rises in the middle of the nights;
 
חזרה   Refrain
 
-VII-
כל עוד נטפי דם בעורקינו Kol ‘od nitfei dam be‘orkeinu As long as drops of blood in our veins
רצוא ושוב יזלו Ratzo’ vashov yizzolu, Flow back and forth,
ועלי קברות אבותינו Va‘alei kivrot avoteinu And upon the graves of our fathers
עוד אגלי טל יפלו; ‘Od eglei tal yippolu; Dewdrops still fall;
 
חזרה   Refrain
 
-VIII-
כל עוד רגש אהבת הלאום Kol ‘od regesh ahavat halle’om As long as the feeling of love of nation
בלב היהודי פועם, Beleiv hayhudi po‘eim, Throbs in the heart of the Jew,
עוד נוכל קוות גם היום ‘Od nuchal kavvot gam hayyom We can still hope even today
כי עוד ירחמנו אל זועם; Ki ‘od yerachmeinu ’eil zo‘eim; That a wrathful God may still have mercy on us;
 
חזרה   Refrain
 
-IX-
שמעו אחי בארצות נודִי Shim‘u achai be’artzot nudi Hear, O my brothers in the lands of exile,
את קול אחד חוזינו, Et kol achad chozeinu, The voice of one of our visionaries,
כי רק עם אחרון היהודִי Ki rak ‘im acharon hayhudi (Who declares) That only with the very last Jew —
גם אחרית תקותנו! Gam acharit tikvateinu! Only there is the end of our hope!
 
חזרה   Refrain
-X- (unofficial)
לֵךְ עַמִּי, לְשָׁלוֹם שׁוּב לְאַרְצֶךָ, Lekə ʻammiy, ləshalom shov ləʼarəṣeka Go, my people, return in peace to your land
הַצֱּרִי בְגִלְעָד, בִּירוּשָׁלַיִם רוֹפְאֶךָ, Haṣṣeriy vəgiləʻad, biYrushalayim rofəʼka The balm in Gilead, your healer in Jerusalem,
רוֹפְאֶךָ יְיָ, חָכְמַת לְבָבוֹ, rofəʼka yəya, ḥakəmat ləvavo Your healer is God, the wisdom of His heart,
לֵךְ עַמִּי לְשָׁלוֹם, וּרְפוּאָה קְרוֹבָה לָבוֹא... lekə ʻammiy ləshalom, orəfuʼah qərovah lavoʼ...` Go my people in peace, healing is imminent...

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้