เทินมี สัมโภฏะ (ทิเบต: ཐོན་མི་སཾབྷོཊ་, ไวลี: thon-mi sam-bho-ṭa, พินอินทิเบต: thönmi saṃbhoṭa) เป็นทูตของจักรวรรดิทิเบตในช่วงคริสศตวรรษที่ 7 เป็นหนึ่งในผู้นับถือศาสนาพุทธคนแรก ๆ ของทิเบต และเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรทิเบตขึ้นมา

เทินมี สัมโภฏะ