เทศบาลตำบลหน้าสตน

เทศบาลตำบลในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลหน้าสตน ตำบลหน้าสตนเป็นหนึ่งใน 11 ตำบล ของอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 30.35 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากที่ทำการอำเภอถึงเขตตำบลประมาณ 200 เมตร (คนละฝั่งคลอง) และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ความกว้างของตำบลเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (โซนน้ำเค็ม) เหมาะแก่การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 80 % ของพื้นที่เป็นนากุ้ง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำ รับจ้างทั่วไปและทำประมงชายฝั่ง

เทศบาลตำบลหน้าสตน
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหน้าสตน
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอหัวไทร
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีประดับ แก้วพลับ
พื้นที่
 • ทั้งหมด30.35 ตร.กม. (11.72 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด8,411 คน
 • ความหนาแน่น279.96 คน/ตร.กม. (725.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801611
ที่อยู่
สำนักงาน
ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์0-7533-7061-2
เว็บไซต์www.nasaton.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตำบลหน้าสตน จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในตำบลกล่าวถึงที่มาของตำบลหน้าสตนว่า มาจากชื่อคลองบางตนที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะของคลองบางตนจะทอดยาวจากทิศตะวันออกเริ่มจากอ่าวไทยจรดคลองหัวไทร ทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ 3,100 เมตร สมัยก่อนราษฎรใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำนาข้าว ซึ่งจากการที่บริเวณนี้อยู่ติดกับทะเลด้วยทำให้ราษฎรมีอาชีพทำนาและอาชีพทำการประมง บ้านเรือนราษฎรเกือบทั้งหมดตั้งอยู่ริมทะเลตรงปากคลองบางนบ เมื่อราษฎรว่างจากการทำนาก็จะออกทะเลหาปลาโดยชาวบ้านจะนำเรือมาขึ้นบริเวณชุมชนของตนเอง เมื่อเพื่อนบ้านชาวประมงถามว่าจะนำเรือไปขึ้นปลาที่ไหน ชาวประมงจะบอกว่านำเรือไปขึ้นที่หน้าสตน (หน้าหมายถึงท่า) และกลายเป็นบ้านหน้าสตนในเวลาต่อมา เมื่อมีการตั้งตำบลใหม่ขึ้นมาก็ใช้ชื่อตำบลหน้าสตน เนื่องจากความเหมาะสมทางพื้นที่และความหนาแน่นของชุมชน

ภูมิศาสตร์

แก้

เทศบาลตำบลหน้าสตนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ภูมิประเทศ

แก้

ตำบลหน้าสตนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มติดฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลกับคลองสายปากพนัง-หัวไทร เป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ในเขตลุ่มน้ำปากพนังมีที่ราบลุ่มเป็นที่ตั้งชุมชนและเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนในตำบล ไม่มีพื้นที่ป่าสงวนและป่าไม้

ภูมิอากาศ

แก้

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตอนกลางของภาคใต้ จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัด เนื่องจากมีอิทธิพลของมรสุมพัดผ่านจากทะเลทั้งสองฝั่ง จึงมีฤดูเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

เทศบาลตำบลหน้าสตนแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 9 ชุมชน ได้แก่

 • บ้านหน้าสตน
 • บ้านหน้าสตน (หัวอ้ายด้วน)
 • บ้านหน้าศาล
 • บ้านบางทราย
 • บ้านปากระวะ
 • บ้านหน้าทวด
 • บ้านหน้าศาล
 • บ้านเกาะยาว
 • บ้านแพรกเมือง

สถานศึกษา

แก้
 • โรงเรียนวัดหน้าสตน
 • โรงเรียนวัดฉิมหลา
 • โรงเรียนวัดปากระวะ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง
 • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหน้าสตน

วัด

แก้

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลหน้าสตน มีทั้งหมด 3 วัด คือ

 • วัดหน้าสตน
 • วัดฉิมหลา
 • วัดปากระวะ

มัสยิด

แก้
 • มัสยิด อัลกุบรอฮ์
 • มัสยิดนูรุลนาอีม
 • มัสยิดอัตตักวา
 • มัสยิดมูฮำมาเด็นใบรีหย๊ะ
 • บะลายบ้านหน้าศาลเหนือ
 • บะลายบ้านหน้าศาลกลาง
 • บะลายบ้านหัวท่าเข็น หมู่ที่ 3
 • บะลายบ้านฉิมหลา

สถานพยาบาล

แก้
 • สถานีอนามัยบ้านหน้าสตน
 • สถานีอนามัยบ้านหน้าทวด

สถานที่สำคัญ

แก้
 • หมวดการทางหัวไทรที่ 1
 • หมวดการทางหัวไทรที่ 2
 • คลองหัวไทร – ปากพนัง
 • คลองบางตน
 • หาดหน้าสตน
 • ท่าเรือเกาะกระ

อ้างอิง

แก้