เทศบาลตำบลเกาะเพชร

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ตั้งอยู่ในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ติด ถนน สาย รพช. หัวอ้ายเต่า – บ้านบางโหนด มีเนื้อที่ ประมาณ 16,698 ไร่หรือประมาณ 26.72 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 66 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 60 นาที ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหัวไทรประมาณ 15 กิโลเมตร

เทศบาลตำบลเกาะเพชร
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลเกาะเพชร
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอหัวไทร
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเดชา แก้วเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด26.71 ตร.กม. (10.31 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด6,901 คน
 • ความหนาแน่น260.91 คน/ตร.กม. (675.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801602
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร 68/3 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์0 7538 6222
เว็บไซต์www.kohpetcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ตำบลเกาะเพชร มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหน้าสตน ต่อมาเมื่อ ปี 2523 กระทรวงมหาดไทยได้แยกออกจากตำบลหน้าสตน โดยนำชื่อตำบลมาจากวัดเกาะเพชร เดิมชื่อ วัดเกาะแค็ด (สันนิษฐานว่า มาจาก “กอแค็ด” ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่มากในบริเวณนั้น ) ต่อมาแผลงเป็น เกาะเพชร เทศบาลตำบลเกาะเพชร ได้จัดตั้งองค์การบริหารเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2551ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ซึ่งมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ครั้งแรกเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2551

สภาพทั่วไป แก้

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเกาะเพชร เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและมีพื้นที่ติดต่อทะเลอ่าวไทย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง คือ เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีดำ ส่วนดินล่างมีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน มีคลองหัวไทร – ปากพนังไหลผ่าน พื้นที่ตำบลเกาะเพชรอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม จนถึงเดือน มกราคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่มีปริมาณน้ำฝนไม่มากนัก ช่วงที่สอง จากเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ได้รับลมมรสุมตะวันเฉียงเหนือพัดมาจากอ่าวไทยมีความชื้นสูง รวมทั้งพายุดีเปรสชัน จึงมีปริมาณฝนสูงกว่าในช่วงแรก ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังประกอบกับมีกระแสลมพัดจากทางใต้ ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และในระยะดังกล่าวจะร้อนมากที่สุดในรอบปี โดยในแต่ละปี อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 370 เซลเซียส และต่ำสุด ประมาณ 180 เซลเซียส

อาณาเขตติดต่อ แก้

เทศบาลตำบลเกาะเพชร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง
 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลหน้าสตน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ทะเลอ่าวไทย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางนบ , ตำบลท่าซอม

ชุมชน แก้

เทศบาลตำบลเกาะเพชรประกอบด้วยชุมชน 9 ชุมชน

 • 1.บ้านบางโหนด
 • 2.บ้านไชยราม
 • 3.บ้านบางดิ่ง
 • 4.บ้านเนินหนองหงส์
 • 5.บ้านหัวหรง
 • 6.บ้านเกาะเพชร
 • 7.บ้านบางปราชญ์
 • 8.บ้านย่านยาว
 • 9.บ้านต้นสน

สาธารณสุข แก้

 • รพ.สต.เกาะเพชร

สถานศึกษา แก้

 • โรงเรียนบ้านบางโหนด
 • โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะเพชร
 • โรงเรียนบำรุงวิทยา

วัด แก้

จำนวนวัดในเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีทั้งหมด 1 วัด คือ

 • วัดเกาะเพชร

มัสยิด แก้

 • มัสยิดหัวหรง
 • มัสยิดหนองหงส์
 • มัสยิดหนองมนต์
 • มัสยิดต้นสน
 • มัสยิดแสงสุริยา

สถานที่สำคัญ แก้

 • ชายหาด
 • คลองหัวไทร - ปากพนัง