เจ้าชมพู เป็นพระราชโอรสเพียงองค์เดียวของพระยาหล้าแสนไทไตรภูวนาถ ทรงขึ้นครองราชย์แต่ยังทรงพระเยาว์หลังจากพระราชบิดาสวรรคต โดยมีเจ้าวิชุลละราชว่าราชการแทน แต่ครองราชย์ได้เพียง 3 ปีก็เสด็จสวรรคต เมื่อ พ.ศ. 2043 เจ้าวิชุลละราชจึงขึ้นครองราชย์แทน

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  • มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554. หน้า 246