พระยาหล้าแสนไทไตรภูวนาถ

พระเจ้าหล้าแสนไทไตรภูวนาถ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว ได้เป็นเจ้าเมืองเวียงคำ และได้ครองราชย์ต่อจากพระเจ้าสุวรรณบัลลังก์เมื่อ พ.ศ. 2029 พระองค์แต่งตั้งให้พระอนุชาคือเจ้าวิชุลละราชเป็นแสนเมือง ในรัชกาลของพระองค์เหตุการณ์สงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอันใด ทรงครองราชย์สมบัติอยู่ 10 ปี สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2039

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  • มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554.หน้า 245 – 246