เคาน์ตีอิเดสซา

(เปลี่ยนทางจาก เคานท์แห่งเอเดสสา)

เคาน์ตีอิเดสซา (อังกฤษ: County of Edessa) เป็นหนึ่งในนครรัฐครูเสด (crusader states) ของคริสต์ศตวรรษที่ 12 ที่มีอาณาบริเวณอยู่รอบตัวเมืองอิเดสซา เคาน์ตีอิเดสซาแตกต่างจากนครรัฐครูเสดอื่น ๆ ตรงที่ไม่มีส่วนใดที่ติดทะเลและไกลจากรัฐอื่น ๆ และไม่ใคร่มีความสัมพันธ์อันดีนักกับนครรัฐอันติโอคที่อยู่ติดกัน ครึ่งหนึ่งของเคาน์ตีรวมทั้งเมืองหลวงตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรทีสทีไกลไปทางตะวันออกจากรัฐอื่น ๆ ซึ่งทำให้เป็นจุดอ่อน ทางตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรทีสควบคุมจากป้อมเทอร์เบสเซล (Turbessel)

เคาน์ตีอิเดสซา

Comitatus Edessanus
ค.ศ. 1098–ค.ศ. 1149
เคาน์ตีอิเดสซาระหว่างรัฐอื่น ๆ ในตะวันออกใกล้ในปี ค.ศ. 1135
เคาน์ตีอิเดสซาระหว่างรัฐอื่น ๆ
ในตะวันออกใกล้ในปี ค.ศ. 1135
สถานะเคาน์ตี
เมืองหลวงอิเดสซา
ภาษาทั่วไปภาษาละติน, ฝรั่งเศสโบราณ, อิตาลี (และอาหรับ และกรีก)
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
นิกายกรีกออร์ทอดอกซ์
นิกายซีรีแอกออร์ทอดอกซ์
อิสลาม, ศาสนายูดาย
การปกครองราชาธิปไตย
เคานต์ 
• ค.ศ. 1098-ค.ศ. 1100
[สมเด็จพระเจ้าบอลวินด์ที่ 1 แห่งเยรูซาเลม
• ค.ศ. 1131-ค.ศ. 1149
จอสเซลินที่ 2
ยุคประวัติศาสตร์สมัยกลางตอนกลาง
ค.ศ. 1098
• พิชิตโดยนัวร์อัด-ดิน และที่เหลือขายให้แก่มานูเอลที่ 1 แห่งโคมเนนอส
ค.ศ. 1149
ก่อนหน้า
ถัดไป
กาหลิบฟาติมิด
ราชวงศ์เซนกิด
จักรวรรดิไบแซนไทน์

ดูเพิ่ม

แก้