เครื่องอิสริยาภรณ์ปิอุสที่ 9

เครื่องอิสริยาภรณ์ปิอุสที่ 9 เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของนครรัฐวาติกัน ก่อตั้งโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4 ในปี ค.ศ. 1560 ปัจจุบันเป็นอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับมอบจากสันตะสำนัก เลิกใช้และได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 เมื่อ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1847

เครื่องอิสริยาภรณ์ปิอุสที่ 9
ประเภทอิสริยาภรณ์ห้าชั้น
วันสถาปนาค.ศ. 1590
ประเทศสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน
ผู้สถาปนาพระสันตะปาปาปิอุสที่ 4
ประธานสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประธานเครื่องอิสริยาภรณ์นี้และเป็นผู้พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์นี้

ลำดับชั้น แก้

แพรแถบย่อ แก้

  •   ชั้นสายสร้อย
  •   ชั้นประถมาภรณ์ (GCPO)
  •   ชั้นทวีติยาภรณ์ (KC*PO / DC*PO)
  •   ชั้นตริตาภรณ์ (KCPO / DCPO)
  •   ชั้นจัตุรถาภรณ์ (KPO / DPO)

การประดับ แก้

 
การประดับเครื่องราชฯตามลำดับต่ำ-สูง