เขตเศรษฐกิจแหลมฉบัง

เขตเศรษฐกิจแหลมฉบัง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525–2529) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530–2534) โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งที่ตั้งท่าเรือแหลมฉบัง ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งย่านธุรกิจการค้า ชุมชนที่อยู่อาศัย รัฐบาลโดยมี พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัน เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณพื้นที่แหลมฉบัง เช่น ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังท่อส่งน้ำแหลมฉบัง (หนองค้อ – แหลมฉบัง) ระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัย ระบบไฟฟ้า เคหะชุมชน ศูนย์ราชการแหลมฉบัง ประกอบด้วย เทศบาลนครแหลมฉบัง และสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง และโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง แหลมฉบังให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่