เขตขั้วโลก คือเขตที่อยู่เหนือและใต้สุดของโลกที่อยู่รอบๆบริเวณขั้วโลกทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ โดยมีขั้วโลกเป็นจุดศูนย์กลาง มีน้ำแข็ง ปกคลุม ได้แก่บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกและทวีปแอนตาร์กติกา สำหรับขั้วโลกใต้เป็นดินแดนที่ไม่มีคนอยู่อาศัย ตามที่ได้กำหนดนโยบายกันว่าห้ามให้แต่ละประเทศเข้าไปจับจองพื้นที่ แต่ยังคงมีนักวิจัยเข้ามาวิจัยในพื้นที่นี้อยู่บ้าง ปัจจุบัน เกิดการละลายตัวของน้ำแข็งขั้วโลกบางส่วนซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน

คำจำกัดความ แก้

บริเวณอาร์กติกมีคำจำกัดความมากมาย รวมบริเวณทางเหนือของวงรอบอาร์คติกในปัจจุบัน (66 องศา 33 ลิปดา 44 พิลิปดา เหนือ) หรือบริเวณที่อยู่เหนือเส้นละติจูด 60 องศาเหนือ หรือดินแดนที่นับจากขั้วโลกเหนือลงมาทางใต้ถึง timberline

บริเวณแอนตาร์กติกโดยทั่วไปกำหนดตั้งแต่ 60 องศาใต้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดในสนธิสัญญาแอนตาร์กติกา พ.ศ. 2502 บางครั้งกำหนดเป็นบริเวณทวีปแอนตาร์กติกา

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้