เขตการปกครองของสหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียตมีเขตการปกครองหลายประเภท ได้แก่

สหภาพโซเวียต
สาธารณรัฐรัสเซียสาธารณรัฐอื่น ๆ
สาธารณรัฐปกครองตนเองแคว้นดินแดน
สาธารณรัฐปกครองตนเองแคว้นแคว้นปกครองตนเอง
เขตปกครองตนเองแคว้นปกครองตนเอง
ประเภทของเขตการปกครอง:
  สาธารณรัฐที่ไม่มีเขตการปกครอง
  แคว้น
  ดินแดน/เขต
  สาธารณรัฐปกครองตนเอง
  แคว้นปกครองตนเอง
  เขตปกครองตนเอง
ชื่อสาธารณรัฐ ประเภทเขต
สาธารณรัฐปกครองตนเอง แคว้น ดินแดน แคว้นปกครองตนเอง เขตปกครองตนเอง
รัสเซีย 16 49 6 5 10
ยูเครน 25
เบียโลรัสเซีย 6
อุซเบกิสถาน 1 11
คาซัคสถาน 19
จอร์เจีย 2 1
อาเซอร์ไบจาน 1 1
ลิทัวเนีย
มอลเดเวีย
ลัตเวีย
เคอร์กิเซีย 4-7
ทาจิกิสถาน 2-3 1
อาร์มีเนีย
เติร์กเมเนีย 5
เอสโตเนีย