เกาะเล็ก (อังกฤษ: islet) เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กมาก ๆ อาจเกิดจากเกาะขนาดใหญ่ที่ถูกกัดเซาะจากลมและฝน หรืออาจเกิดจากการทับถมตามธรรมชาติ

เกาะป้างฉุยในประเทศจีน เป็นเกาะโขดหินแบบฉบับ

ชนิด แก้

เกาะเล็กนั้นมีหลายชนิด เช่น

สมุดภาพ แก้

อ้างอิง แก้