เกาะเล็ก (อังกฤษ: islet) เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กมาก ๆ อาจเกิดจากเกาะขนาดใหญ่ที่ถูกกัดเซาะจากลมและฝน หรืออาจเกิดจากการทับถมตามธรรมชาติ

เกาะป้างฉุยในประเทศจีน เป็นเกาะโขดหินแบบฉบับ

ชนิดแก้ไข

เกาะเล็กนั้นมีหลายชนิด เช่น

สมุดภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข