เกาะเล็ก (อังกฤษ: Islet) เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กมาก ๆ อาจเกิดจากเกาะขนาดใหญ่ที่ถูกกัดเซาะจากลมและฝน หรืออาจเกิดจากการทับถมตามธรรมชาติ

ชนิดแก้ไข

เกาะเล็กนั้นมีหลายชนิด เช่น

สมุดภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข