อีมิควิมอด(Imiquimod)

อีมิควิมอด
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.131.047
Pharmaklog.png สารานุกรมเภสัชกรรม