แอลคาไลน์

(เปลี่ยนทางจาก อัลคาไล)

อัลคาไลมี 2 ประเภทคือ