อัพแวร์ (เยอรมัน: Abwehr) เป็นหน่วยข่าวกรองทางทหารเยอรมันได้ทำหน้าที่ในกองทัพไรชส์แวร์และกองทัพแวร์มัคท์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920–1945 อย่างไรก็ตามด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าสนธิสัญญาแวร์ซายได้ระบุไว้ว่าห้ามไม่ให้เยอรมันทำการก่อตั้งองค์กรหน่วยข่าวกรองตนเอง พวกเขากลายเป็นกลุ่มหน่วยสืบราชการลับภายในในปี ค.ศ. 1920 ภายใต้การนำของกระทรวมกลาโหม ที่เรียกว่า อัพแวร์ วัตถุประสงค์ของหน่วยอัพแวร์คือการป้องกันการจารกรรมข้อมูลจากพวกต่างชาติ-เป็นบทบาทขององค์กรซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างมาก

Secret radio service of the OKW Amt Ausland/Abwehr (Foreign Affairs/Defence Office)