อัพแวร์ (เยอรมัน: Abwehr) เป็นหน่วยข่าวกรองทางทหารเยอรมันได้ทำหน้าที่ในกองทัพไรชส์แวร์และกองทัพแวร์มัคท์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1920–1945 แม้ว่าสนธิสัญญาแวร์ซายได้ระบุไว้ว่าห้ามไม่ให้สาธารณรัฐไวมาร์ทำการก่อตั้งองค์กรหน่วยข่าวกรองของตนขึ้นมา พวกเขาได้ก่อตั้งกลุ่มจารกรรมขึ้นใน ค.ศ. 1920 ภายใต้กระทรวงไรชส์แวร์(กระทรวงกลาโหม) ที่ถูกเรียกว่า อัพแวร์ วัตถุประสงค์เริ่มแรกของอัพแวร์คือ การป้องกันการจารกรรมทางทหารจากต่างชาติ: บทบาทขององค์กรซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างมาก ภายใต้การนำของนายพล ควร์ท ฟ็อน ชไลเชอร์ (มีชื่อเสียงในการบริหารไรชส์แวร์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1926 เป็นต้นมา) หน่วยข่าวกรองทางทหารแต่ละหน่วยได้ถูกรวมเข้าด้วยกัน และใน ค.ศ. 1929 ได้ถูกรวบรวมอำนาจภายใต้สำนักงานรัฐมนตรีของชไลเชอร์ภายในกระทรวงไรชส์แวร์ การวางรากฐานสำหรับการเป็นที่ประจักษ์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปมากขึ้นของอัพแวร์

หน่วยงานวิทยุลับของ OKW อัมท์ อัสลันด์/อัพแวร์ (สำนักงานการป้องกัน/กิจการต่างชาติ)

สถานีของอัพแวร์แต่ละแห่งทั่วทั้งเยอรมนีตั้งอยู่ในเขตกองทัพท้องถิ่น(แวร์ไครส์) มีสำนักงานที่ถูกเปิดมากขึ้นในประเทศที่เป็นกลางและ (ในขณะที่จักรวรรดิไรช์ได้แผ่ขยายอำนาจมากขึ้น) ในดินแดนที่ถูกยึดครอง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1938 กระทรวงไรชส์แวร์ - ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงการสงครามไรช์ ใน ค.ศ. 1935 ซึ่งได้ถูกยุบทิ้งและกลายเป็นกองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์ (OKW) โดยมีฮิตเลอร์เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์เป็นส่วนหนึ่งของ"คณะเจ้าพนักงาน"ส่วนตัวของฟือเรอร์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1938 และอัพแวร์กลายเป็นสำนักงานหน่วยข่าวกรองภายใต้การนำของพลเรือเอก วิลเฮ็ล์ม คานาริส อัพแวร์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 76/78 ทิร์ปิทซูเฟอร์ (ไรช์เพียตชูเฟอร์ในปัจจุบัน) ในเบอร์ลิน ติดกับสำนักงานของ กองบัญชาการใหญ่แห่งแวร์มัคท์