อะซิโทรมัยซิน (Azithromycin)

อะซิโทรมัยซิน
ข้อมูลทางคลินิก
รหัส ATC
ตัวบ่งชี้
PubChem CID
DrugBank
ECHA InfoCard100.126.551
สารานุกรมเภสัชกรรม