อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

ศาสตราจารย์ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี สำนักวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562[1]

ประวัติ

แก้

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เกิดเมื่อวันที่ 22 กมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา

แก้

สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศศ.บ. ประวัติศาสตร์) และสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ.ม. ประวัติศาสตร์) เป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความเชียวชาญประวัติศาสตร์ล้านนา และมีความสามารถในการอ่านและเขียนอักษรธรรมล้านนา มีงานวิจัยที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับการยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐ เป็นต้น และได้รับประเมินความรู้เทียบเท่าปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล, ๒๕๓๗

ประสบการณ์

แก้
 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะที่สำนักวิจัยและแปซิฟิคศึกษา คณะเอเซียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย วิจัยเรื่อง กฎหมายมังรายศาสตร์ พ.ศ. 2526
 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะที่ศูนย์เอเชียอาคเนย์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) ญี่ปุ่น ทำวิจัยเรื่อง กฎหมายตราสามดวง พ.ศ. 2530
 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะที่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา ทำวิจัยเรื่อง ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ (The Chiang Mai Chronicle) พ.ศ. 2537
 • นักวิจัยร่วมที่สำนักวิจัยและแปซิฟิคศึกษา คณะเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) ประเทศออสเตรเลีย เรื่องประวัติศาสตร์ล้านนาในสมัยราชวงศ์มังราย พ.ศ. 2542
 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Fellow) ที่ศูนย์เอเชียอาคเนย์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต(Kyoto) ญี่ปุ่น “กลุ่มชาติพันธุ์ศึกษาจากเอกสารคัมภีร์โบราณ” พ.ศ. 2545 – 2546
 • นักวิจัยร่วมที่สถาบันชาติพันธุ์วิทยา มหาวิทยาลัยมึนส์เทอร์ (Munster) เยอรมัน เรื่อง The traditional Tai Policy of Lanna in the Eyes of Yuan and Ming พ.ศ. 2548

ผลงาน

แก้

ตัวอย่างผลงานของศาสตราจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

 1. วัดร้างในเวียงเชียงใหม
 2. พจนานุกรมศัพท์ล้านนาเฉพาะคำที่ปรากฏในใบลาน
 3. พจนานุกรมภาษาถิ่นเหนือ
 4. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เขียนร่วมกับศ.เดวิด วัยอาจ)
 5. มังรายราชธรรมศาสตร์ (เขียนร่วมกับดร.กีฮาน วิชัยวัฒนา)
 6. กฎหมายตราสามดวง (เขียนร่วมกับศ.โยเนโอะ นิชิอิ)
 7. เรื่องเมืองเชียงตุง (บรรณาธิการ)
 8. ลัวะหรือละว้า:ศึกษาจากเอกสารใบลานและศิลาจารึก เป็นต้น
 9. พระพุทธรูปในล้านนา
 10. สังคมและวัฒนธรรมล้านนาจากคำบอกเล่า
 11. ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน (เขียนร่วมกับพรพิไล เลิศวิชา)
 12. งานปริวรรตคัมภีร์โบราณล้านนา (บรรณาธิการ)
 13. ธรรมศาสตร์หลวง และธรรมศาสตร์ราชกือนา (ปริวรรต)
 14. ตำนานพญาเจือง (ปริวรรตและวิเคราะห์ ร่วมกับอานันท์ กาญจนพันธ์)
 15. เมืองในเขตล้านนา
 16. มังรายธรรมศาสตร์ (ปริวรรตและวิเคราะห์)
 17. ตำนานเมืองพะเยาและคร่าวซอคำเล่นเป็นแท้ (ปริวรรติ จินตนา มัธยมบุรุษ แปลเป็นภาษาไทย)
 18. วิเคราะห์กฎหมายล้านนาโบราณ : ประชุมกฎหมายครอบครัว (เขียนร่วมกับ ลมูล จันทร์หอม)
 19. ธรรมศาสตร์หลวงและคลองตัดคำ (ปริวรรต)
 20. สิทธิชุมชนท้องถิ่นพื้นเมืองดั้งเดิมล้านนา (เขียนร่วมกับ ชลธิรา สัตยาวัฒนา, สมบัติ บุญคำเยือง, ลมูล จันทร์หอม)
 21. LanNa in Chinese Historiography (เขียนร่วมกับ Foon Ming Liew-Herres และ Volker Grabowsky)
 22. Inter-Ethnic Relations in the Making of Mainland Southeast Asia and Southwestern China (เขียนร่วมกับ Hayashi Yukio)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิต
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒๙๑, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๘๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๔๔๐, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙
 • "วัดร้างในเวียงเชียงใหม่" และ "รวมบทความ:ล้านนาคดี"