อนุสัญญาเมตริก (ฝรั่งเศส: Convention du Mètre, อังกฤษ: Metre Convention) หรือสนธิสัญญาเมตริก เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ลงนามในกรุงปารีส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1875 โดยผู้แทนสิบเจ็ดชาติซึ่งจัดตั้งสถาบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศ และเพื่อร่วมมือพัฒนาระบบเมตริก สนธิสัญญาดังกล่าวยังตั้งองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการสถาบันดังกล่าว เดิม อนุสัญญาฯ สนใจเฉพาะหน่วยมวลและความยาว แต่ในปี 1921 ที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการชั่งตวงวัด ครั้งที่หก มีการทบทวนและขยายอาณัติไปครอบคลุมการวัดเชิงกายภาพทั้งหมด ในปี 1960 ที่ประชุมใหญ่ฯ ครั้งที่สิบเอ็ด มีการปรับปรุงระบบหน่วยวัดซึ่งที่ประชุมกำหนดขึ้นใหม่ และเริ่ม "ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ" (SI)

ประเทศลงนามในอนุสัญญาเมตริก
  รัฐสมาชิก
  รัฐภาคี
  อดีตสรัฐสมาชิก
  อดีตรัฐภาคี