องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ (จังหวัดขอนแก่น)

องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็นบางแห่ง ไม่มีแม่น้ำสายใดไหลผ่าน ไม่มีภูเขาในพื้นที่ เหมาะสำหรับการเพาะปลูก เกษตรกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
ตราอย่างเป็นทางการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
ตรา
คำขวัญ: 
ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ พร้อมนำชุมชน สู่การบริหารการจัดการ
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด58.22 ตร.กม. (22.48 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด5,945 คน
 • ความหนาแน่น102.11 คน/ตร.กม. (264.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06402505
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

ประวัติสภาตำบลหนองปลาหมอ

แก้

ตำบลหนองปลาหมอ ตั้งขึ้นโดยแยกออกจากตำบลเปือยใหญ่ จัดตั้งขึ้นเป็น สภาตำบลหนองปลาหมอ จนต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ[1]

วันที่ 16 มกราคม 2543[2] ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ (ส.อบต.) เป็นครั้งแรก ซึ่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จำนวน 16 คน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอเลือกกันเอง ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกที่มาจากสมาชิกเลือกกันเองก็คือ นายอเนก ศุภกรรม โดยสำนักงานอยู่ในที่ว่าการอำเภอโนนศิลา หมู่ 2 ตำบลโนนศิลา

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้ย้ายจากสำนักงานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโนนศิลามา อยู่ที่อาคารชั่วคราวของโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า และในเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2546 ได้ดำเนินการซื้อที่ดินจากนายดิษฐ์ สินกุล จำนวน 8 ไร่ 123 ตารางวา ด้วยงบประมาณจำนวน 320,000.-บาท และได้จ่ายขาดเงินสะสมสร้างอาคารสำนักงานงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,946,499.-บาท โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 24 กันยายน 2546 และได้ย้ายเข้ามาอยู่อาคารสำนักงานที่ตั้งปัจจุบันในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546  

ประวัติสภาตำบลโนนศิลา

แก้

ตำบลโนนศิลา เป็นตำบลที่ก่อตั้งมาก่อนตำบลหนองปลาหมอ โดยรวม 14 หมู่บ้าน ซึ่งได้มีการจัดตั้ง สุขาภิบาลโนนศิลาขึ้น โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนศิลา 5 หมู่บ้าน ส่วนสภาตำบลโนนศิลา ทำหน้าที่ปกครองครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนศิลาเช่นกัน แต่นอกพื้นที่สุขาภิบาลโนนศิลา ซึ่งประกาศจัดตั้ง สภาตำบลโนนศิลา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516[3] ปกครองเรื่อยมาจนมีการแยกพื้นที่ออกไปตั้งเป็นตำบลโนนแดง คงเหลือหมู่บ้านในการปกครองเพียง 7 หมู่บ้าน ทำให้ สภาพฐานะสภาตำบลโนนศิลา เล็กลง

จนกระทั่งในวันที่ 6 กันยายน 2547 [4]กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมสภาตำบลโนนศิลา โดยมีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้าน ในการปกครองสภาตำบลโนนศิลา รวมเข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จึงได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอเพิ่มอีกใน 5 หมู่บ้าน

ทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เพิ่มอีก 10  คน รวมทั้งสิ้น  13  หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 26 คนจนปัจจุบัน

การปกครอง

แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ [5]ปกครองพื้นที่ 2 ตำบลในอำเภอโนนศิลา ได้แก่ ตำบลหนองปลาหมอ และ ตำบลโนนศิลา (นอกเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา) ได้แก่

ตำบลหนองปลาหมอ ตำบลโนนศิลา
หมู่ 1 บ้านหนองกุง (Ban Nong Kung) ทั้งหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหล่าโนนคูณ (Ban Lao Nonkhun) บางส่วน
หมู่ 2 บ้านศรีสง่า (Ban Si Sanga) ทั้งหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านขอนสัก (Ban Khon Sak) บางส่วน
หมู่ 3 บ้านหนองกุง (Ban Nong Kung) ทั้งหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านตอประดู่ (Ban Tho Praduu) บางส่วน
หมู่ 4 บ้านห้วยเสียว (Ban Huay Siew) ทั้งหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านระหอกโพธิ์ (Ban Ra Hokphoi) ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ 5 บ้านผักหวาน (Ban Phak Wan) ทั้งหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหลุบคา (Ban Lub Kha) ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ 6 บ้านหนองปลาหมอ (Ban Nong Plamo) ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ 7 บ้านหนองปลาหมอ (Ban Phak Wan) ทั้งหมู่บ้าน
หมู่ 8 บ้านผักหวาน (Ban Phak Wan) ทั้งหมู่บ้าน

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา 116 (พิเศษ82 ง):5. 15 ตุลาคม 2542
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและความเป็นมา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nongplamo.go.th/history.php?content_id=4 เก็บถาวร 2016-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน2548. สืบค้น 8 กันยายน 2560.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF ราชกิจจานุเบกษา 121 (พิเศษ102 ง):9. 15 กันยายน 2547
  5.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไป"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nongplamo.go.th/base.php?content_id=6 เก็บถาวร 2016-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน2548. สืบค้น 8 กันยายน 2560.

15°58′59″N 102°38′27″E / 15.983056°N 102.640833°E / 15.983056; 102.640833