หลี่เสฺวียนป้า (พินอิน: Lǐ Xuánbà , 599 – 614) พระนามรอง ต้าเต๋อ (พินอิน: Dàdé) พระราชโอรสองค์ที่ 3 ใน จักรพรรดิถังเกาจู่ สิ้นพระชนม์เมื่อ ค.ศ. 614 เนื่องจากตกม้าเมื่อมีการสถาปนา ราชวงศ์ถัง ใน ค.ศ. 618 พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็น เว่ยหวยกงหวัง (พินอิน: Wèihuáigōngwáng) และเนื่องจากองค์ชายหลี่เสฺวียนป้าสิ้นพระชนม์โดยไม่มีผู้สืบสายราชสกุลองค์ชาย หลี่ซื่อหมิน ผู้เป็นพระเชษฐาจึงยกโอรสองค์รองคือองค์ชาย หลี่ไท่ ให้เป็นพระโอรสบุญธรรมพร้อมกับสถาปนาเป็น เว่ยกงหวัง (พินอิน: Wèigōngwáng) เมื่อองค์ชายรัชทายาทหลี่ซื่อหมินขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น จักรพรรดิถังไท่จง ได้เปลี่ยนตัวผู้เป็นเว่ยกงหวังจากองค์ชายหลี่ไท่เป็นองค์ชาย หลี่เป่าติ้ง (พินอิน: Lǐ Bǎoding) เมื่อองค์ชายหลี่เป่าติ้งสิ้นพระชนม์โดยไร้ทายาททำให้ตำแหน่งเว่ยกงหวังต้องสิ้นสุดลง