หลอดลมฝอย (อังกฤษ: bronchiole) คือแขนงเล็กๆ ของหลอดลม เป็นส่วนหนึ่งของทางหายใจ แบ่งออกเป็นหลอดลมฝอยส่วนนำอากาศ (conducting bronchiole) หลอดลมฝอยส่วนปลาย (terminal bronchiole) และหลอดลมฝอยส่วนหายใจ (respiratory bronchiole) แยกออกจากหลอดลมตรงที่หลอดลมฝอยจะไม่มีกระดูกอ่อนเป็นโครงสร้าง และไม่มีต่อมเมือกใต้ชั้นเยื่อเมือกทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการหายใจเข้าและออก

Bronchiole
Diagram of the alveoli with both cross-section and external view.
รายละเอียด
ระบบRespiratory system
ตัวระบุ
MeSHD055745
TA98A06.5.02.026
TA23282
THH3.05.02.0.00005
FMA7410
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์