หน่วยคำนวณและตรรกะ

(อังกฤษ: Arithmetic Logic Unit: ALU) เป็นวงจรเชิงผสมคำนวณ (Arithmetic) และตรรกะ (Logic)ห (command) หง จอห์น ฟอน นอยมันน์หน่วยคำนวณและตรรกะ' ห ตัวจอห์น ฟอน นอยมันน์หอย

สัญลักษณ์ของหน่วยคำนวณและตรรกะ