หง่อคาขี่(จีน:五腳基五腳起五腳砌) หรือบางทีในภาษาไทยจะเรียกว่าอาเขต เป็นคำที่ชาวฮกเกี้ยนใช้เรียกช่องทางเดินใต้อาคารแบบศิลปะกรรมจีน-ยุโรปพบในสิงคโปร์และมาเลเซีย ตลอดจนจังหวัดภูเก็ต หง่อคาขี่ เป็นการผสมคำระหว่างภาษาฮกเกี้ยนและภาษามลายู โดยคำว่า“หง่อ”(จีน:五) หมายถึง“ห้า” ส่วนคำว่า“คาคี”(จีน:腳基) มาจากภาษามลายูว่า“kaki” ที่แปลว่า“เท้า” ซึ่งในที่นี้หมายหมายถึงหน่วยวัดความยาวแบบอังกฤษฟุต แปลโดยรวมจะหมายถึง“ทางเท้าห้าฟุต”

หง่อคาขี่
ชื่อภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม五腳基
อักษรจีนตัวย่อ五脚基
ความหมายตามตัวอักษร臨街騎樓下的走廊
ชื่อเรียกแบบอื่นในภาษาจีน
อักษรจีนตัวเต็ม五腳起
五腳氣
อักษรจีนตัวย่อ五脚起
五脚气
ชื่อมลายู
มลายูkaki lima
ชื่อ英语
英语five foot way

อ้างอิง แก้

  • 李-{乾}-朗著,《台灣古建築圖解事典》,初版,遠流,台北市,2003,p51。