สุภร ผลชีวิน

นักประพันธ์

สุภร ผลชีวิน นักประพันธ์ เป็นผู้คิดค้นฉันทลักษณ์ "เปษณนาทฉันท์ 16" และ "มุทิงคนาท 14" และเป็นผู้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้