สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) (Government Information Technology Services: GITS) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำและให้บริการด้านเครือข่ายตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ[1] แต่เดิมเป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 อนุมัติให้มีการโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่พร้อมทำงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ได้ทันที[2]

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (National Information Technology Committee:NITC) ซึ่งได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GINet) จากนั้น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้พิจารณาผลการศึกษาของ TDRI ประกอบกับการศึกษาเพิ่มเติม และได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐเสนอต่อ NITC เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2540 ซึ่ง NITC เห็นชอบกับการจัดทำโครงการในรูปแบบการจัดตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพื่อพัฒนาเครือข่าย GINet และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ

บริการของสบทร.แก้ไข

  • บริการเครือข่ายภาครัฐ คือ บริการด้านการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงในระบบปิดแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่รองรับทุกมาตรฐานการเชื่อมต่อทุกระบบ ทั้งในรูปแบบการสื่อสารภายในหน่วยงาน หรือการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้เครือข่าย Government Secure Intranet : GSINet ที่ทำให้หน่วยงานสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบริการด้านบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) พร้อมทั้งเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด (Network Appliance) อีกด้วย
  • ศูนย์บริการแอปพลิเคชันภาครัฐครบวงจร ประกอบด้วย บริการรับฝากข้อมูลหน่วยงาน หรือรับฝากเครื่องให้บริการของหน่วยงาน รวมไปถึงบริการด้านการสำรองข้อมูลของหน่วยงาน ภายใต้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สบทร.ที่มีความเร็วสูง และระบบการรักษาความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงาน
  • บริการระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลภาครัฐ คือ บริการให้คำปรึกษาด้านการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบปลอดภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับผู้ใช้งาน เครื่องให้บริการ ตลอดจนการสร้างระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับองค์กร อาทิ บริการให้คำปรึกษาโดยการนำเทคโนโลยี PKI มาใช้งาน ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้าน Security Management และ IT Audit โดยการนำเครื่องมือเครื่องสารสนเทศต่างๆ มาสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง หรือการสร้างเกราะป้องกันอันตรายจากความเสี่ยงต่อความเสียหายอันเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดีต่อหน่วยงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์วางแผน, การปฏิบัติงาน, การตรวจสอบ, และการปรับปรุงแก้ไข (Plan-Do-Check-Act) ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005
  • บริการซิสเต็มอินทิเกรชั่นภาครัฐ (Government System Integration Service) คือ บริการที่ปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชน และบุคลากรฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากการให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญแล้วยังรวมถึงบริการพัฒนาระบบงานเฉพาะด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละส่วนงาน หรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข