สาธารณรัฐจีน (แก้ความกำกวม)

สาธารณรัฐจีนเป็นรัฐในเอเชียตะวันออก ปัจจุบันมักเรียก ประเทศไต้หวัน

สาธารณรัฐจีนยังอาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข