จีน (แก้ความกำกวม)

จีน อาจหมายถึง

เขตการปกครองแก้ไข

อดีต

ภาษาแก้ไข

  • ภาษาจีน เป็นภาษาที่ใช้กันในประเทศจีน โดยมีแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายภาษาย่อย เช่น

อื่น ๆแก้ไข