สัญญา

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

"สัญญา" สามารถหมายถึง

 • กฎหมาย
  • สัญญา (อังกฤษ: contract) - ข้อตกลงระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายว่าจะกระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • สนธิสัญญา (อังกฤษ: treaty) - หนังสือสัญญาที่สำคัญยิ่งและทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบ, ความตกลงระหว่างประเทศ; หนังสือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างประเทศเอกราชตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป
   • อนุสัญญา (อังกฤษ: convention) - ความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องที่สำคัญเฉพาะเรื่อง ที่ทำเป็นตราสารสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับสนธิสัญญา เช่น อนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยสงคราม อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเชลยศึกและผู้บาดเจ็บ
  • สัญญาวิปลาส (อังกฤษ: insane delution) - มีสติฟั่นเฟือนคล้ายคนบ้า "สติวิปลาส" ก็ว่า
 • ภาษา
  • กรรตุสัญญา - นามที่เป็นคำร้องเรียกชื่อลอย ๆ เช่น คำว่า "ยักษี" ใน "แล้วกล่าววาจาอันสุนทร ดูก่อนกุมภกรรณยักษี"
 • ศาสนา
  • สัญญา - ความจำ เป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
  • อสุภสัญญา - การกำหนดรู้ว่าเป็นของไม่สวยงาม
 • บุคคล
 • อื่น ๆ
  • สัญญา (อังกฤษ: promise) - ข้อตกลงกัน คำมั่น เช่น เขาให้สัญญาว่าจะมาหาพรุ่งนี้
  • สัญญาบัตร - ใบตั้งยศ บรรดาศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงตั้ง เช่น นายทหารสัญญาบัตร พระราชาคณะสัญญาบัตร พระครูสัญญาบัตร, ถ้าเป็นใบที่เจ้ากระทรวงตั้ง เรียกว่า "ใบประทวน"
  • สัญญา (อังกฤษ: Promise Me) นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน เขียนโดย ฮาร์ลาน โคเบน