สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The Evangelical Fellowship of Thailand) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย ได้ถูกต่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลคริสตจักรโปรเตสแตนต์และทำหน้าที่เป็น “สภา” ให้กับมิชชันนารี คริสตจักรอิสระ และคริสตจักรกลุ่มต่าง ๆ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ให้เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยมีศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย เป็นประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งมีองค์การต่าง ๆ ในสังกัดดังนี้

สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
ชื่อย่อสคท. (EFT)
คําขวัญพันธกิจเป็นหลัก ความรักเป็นฐาน บริการเป็นเลิศ
ก่อตั้งพ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)
ประเภทองค์การทางศาสนาคริสต์
สํานักงานใหญ่64/1 ซอยรามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
ประธาน
ศจ. ดร.มาโนช แจ้งมุข
เว็บไซต์The Evangelical Fellowship of Thailand

1. องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย (พสท.)

2. องค์กรคริสตจักรสัมพันธ์ในประเทศไทย (คจส.)

วัตถุประสงค์หลัก แก้ไข

  1. เพื่อส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกัน
  2. ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
  3. ส่งเสริมการเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน
  4. ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียน
  5. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข