กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นศูนย์ฝึกอบรม รวมทั้งเป็นศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออังกฤษCenter for Information Technology and Communication Service (CITCOMS)
Naresuan University
ที่อยู่99 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2540
ผู้อำนวยการดร.สุวิมล ธนผลเลิศ
วารสาร@CITCOMS
สัญลักษณ์CITCOMS
สถานปฏิบัติอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์http://citcoms.nu.ac.th

ประวัติแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มอาคารต่างๆ และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 ได้ทำการจัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Center for Information Technology and Communication Services - CITCOMS)" ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมทั้งบุคคลภายนอกที่สนใจให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการระบบเครือข่าย วิเคราะห์ออกแบบติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีพิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการใน วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ขยายการทำงานตามภาระการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 141 (2/2552) เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552 ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็น "ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" โดยยังคงสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรเช่นเดิม นอกจากเป็นศูนย์ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ยังเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นิสิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศูนย์พิมพ์เอกสาร และสตูดิโอถ่ายภาพอีกด้วย ต่อมาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น "สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"[1] และในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 171 (5/2555) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติการปรับโครงสร้างหน่วยงานของสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น"กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" โดยยังคงสังกัดสำนักงานอธิการบดีเช่นเดิม [2]

 
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

การบริหารส่วนงานราชการแก้ไข

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะผู้บริหารดังนี้

  • ผู้อำนวยการ
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  • รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อนึ่งได้มีการแบ่งส่วนงานราชการออกเป็นส่วน ดังนี้

  • งานธรุการ
  • งานระบบเครือข่าย
  • งานบริการคอมพิวเตอร์
  • งานระบบสารสนเทศ
  • งานที่ปรึกษาและบริการ

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข