ศริพจน์ภาษาไทย์

ศริพจน์ภาษาไทย์ คือ พจนานุกรมที่มุขนายกฌ็อง-หลุยส์ แว (Jean-Louis Vey) จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2439 โดยปรับปรุงจาก สัพะ พะจะนะ พาสา ไท พจนานุกรมฉบับของปาเลอกัว มีรูปเล่มขนาด 9" x 10" บนปกมีชื่อหนังสือและถัดลงมาแบ่งเป็น 2 คอลัมน์ ภาษาฝรั่งเศสอยู่ด้านซ้ายและภาษาอังกฤษอยู่ด้านขวา ส่วนที่เป็นคำนำ (คำอุทาหรณ์) ได้อธิบายวิธีออกเสียงภาษาไทย และการใช้อักษรโรมันแทนเสียงภาษาไทย ตอนท้ายมีแบบฝึกหัดสำหรับให้หัดอ่าน ในตอนที่เป็นคู่มือการใช้ซึ่งอยู่ต่อจากเรื่องการออกเสียง มีคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทางไวยากรณ์ของภาษาไทย ส่วนที่เป็นเนื้อหาของพจนานุกรมจริง ๆ ได้ตัดคำแปลภาษาละตินออก และใช้ตัวอักษรขนาดเล็กลง นอกจากไวยากรณ์แล้ว ยังให้ความรู้พื้นฐานด้านอื่น เช่น มาตราชั่งตวงวัด วันเดือนปี เป็นต้น[1]

ศริพจน์ภาษาไทย์
Digtionnaire Siamois Français Anglais
Siamese French English Digtionary  
ผู้ประพันธ์ฌอง หลุยส์ เวย์
ประเทศสยาม
จักรวรรดิฝรั่งเศส
ภาษาภาษาไทย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ประเภทพจนานุกรม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คาธอลิค มิชชัน
วันที่พิมพ์พ.ศ. 2439
หน้า1,165 หน้า

อ้างอิง แก้

  1. วิวัฒนาการของพจนานุกรมไทย.--กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2555.