บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

วุฒิภาวะ (อังกฤษ: Maturity) คือ ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจหรือควบคุมอารมณ์ความต้องการของตนเอง ภาวะที่ได้รับการพัฒนาเต็มบริบูรณ์ ทำให้บุคคลมีคุณสมบัติ คุณภาพเต็มตัวในด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมด้านอารมณ์

นิรุกติศาสตร์แก้ไข

ส่วนในภาษาไทย คำว่า '"วุฒิ" แปลว่า ภูมิรู้ ความเจริญ ความงอกงาม ความเป็นผู้ใหญ่ และคำว่า '"ภาวะ" แปลว่า ความมี ความเป็น ความปรากฏ' ฉะนั้นในความหมายของคำว่า วุฒิภาวะ พอสรุปได้ว่าคือ ความมี ความเป็น ความปรากฏ ที่เป็นภูมิรู้ ความเจริญ ความงอกงาม ความเป็นผู้ใหญ่ทางบุคลิกภาพและพฤติกรรม ทางอารมณ์